Twee vacatures Raad voor Toezicht

De NBA is op zoek naar:

 • een plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor Toezicht en
 • een accountantslid representant “kleine” accountantskantoren.

De Raad voor Toezicht is een belangrijk gremium van de NBA dat is belast met de uitvoering van de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen. De plaatsvervangend voorzitter zal te zijner tijd mogelijk de functie van voorzitter gaan vervullen.

Kandidaten kunnen tot en met 15 oktober 2018 reageren via rvt@nba.nl.

Samenstelling Raad voor Toezicht

De Raad voor Toezicht bestaat uit zeven personen met gezag, acterend zonder last of ruggenspraak. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn afkomstig uit de rechterlijke macht, de overige vijf leden zijn accountant, waarvan vier openbaar accountant. Zij hebben draagvlak vanuit de leden en zijn herkenbaar in hun rol als toezichthouder. Zij hebben uiteraard affiniteit met toezicht op het accountantsberoep en zijn bekend met nieuwe ontwikkelingen ter zake en eventuele implicaties daarvan op het beroep. Leden van de Raad onderkennen het publieke belang dat door gebruikers van accountantsdiensten, stakeholders en maatschappij aan de accountant wordt toegekend. Zij zijn daarom in staat om zich onafhankelijk en objectief op te stellen ten opzichte van de te toetsen organisaties.

De samenstelling van de Raad voor Toezicht is als volgt:

 • een onafhankelijke voorzitter afkomstig uit de rechterlijke macht;
 • een onafhankelijke plaatsvervangend voorzitter afkomstig uit de rechterlijke macht;
 • een accountant representant van de “grote” kantoren met gedegen kennis van toetsing van wettelijke controles bij OOB’s;
 • in beginsel één accountant representant van “middelgrote” kantoren met gedegen kennis van toetsing van wettelijke controles bij niet OOB’s;
 • in beginsel twee accountants representanten van de “kleine” accountantskantoren met gedegen kennis van toetsingen bij deze praktijken;
 • een accountant representant van de te toetsen accountantsafdelingen (intern en overheid) met gedegen kennis van toetsingen bij deze afdelingen;
 • de Raad voor Toezicht wordt ondersteund door twee vaktechnisch adviseurs.

De samenstelling van de Raad voor Toezicht weerspiegelt de gevarieerde achterban, zowel in omvang van de accountantspraktijken, als in de verschillen in werkzaamheden (controlerend, samenstellend, wel/niet in bezit van Wta-vergunning, intern of overheidsaccountant).

Bij de samenstelling van de Raad zal naast de primair van belang zijnde geschiktheid mede oog moeten zijn voor een evenwichtige vertegenwoordiging van AA’s en RA’s.

De leden van de Raad voor Toezicht voldoen aan de profielschets (zie verder) en zijn in staat en bereid om voldoende tijd te besteden om de Raad volwaardig en succesvol te laten functioneren. Het lidmaatschap van de Raad is niet verenigbaar met andere (toezicht)functies binnen en buiten de NBA die mogelijk conflicterend zijn, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Taken Raad voor Toezicht

De taak van de Raad voor Toezicht is het bij bestuursmandaat uitvoeren van de Verordening op de Raad voor Toezicht en de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen. Enkele belangrijke taken die uit de verordening voortvloeien zijn: aanstellen van toetsers, vaststellen van het instrumentarium voor het uitvoeren van de toetsingen en hertoetsingen, de jaarlijkse selectie van de te toetsen kantoren, het vaststellen van de eindoordelen over de uitgevoerde toetsingen en hertoetsingen, het adviseren over eventueel aan te spannen tuchtacties etc.

Profiel van de kandidaten

Met het oog op de door de Raad voor Toezicht uit te voeren taken is de volgende profielschets opgesteld. Uitgangspunt bij de selectie van leden van de Raad is dat zij een bepaald maatschappelijk/professioneel aanzien hebben verworven.

Algemene eisen

 • Beschikken over een helikopterview en analytisch vermogen;
 • beschikken over bestuurlijke ervaring;
 • kennis hebben van en/of affiniteit hebben met kwaliteitssystemen;
 • kennis hebben van en/of affiniteit hebben met het accountantsberoep;
 • goede communicatieve vaardigheden bezitten;
 • teamplayer zijn.

Aanvullende eisen voor accountantsleden van de Raad voor Toezicht

 • Recente kennis en ervaring hebben in de accountantspraktijk en de daarbij geldende kwaliteitsbeheersingssystemen;
 • het op bestuurlijk niveau als accountant functioneren, of recent hebben gefunctioneerd (bijvoorbeeld vennoot of eigenaar van een accountantskantoor, of directeur van een accountantsdienst of voorzitter of lid van het NBA-bestuur);
 • recente ervaring hebben met de uitvoering van kwaliteitstoetsingen;
 • het beschikken over gedegen en actuele kennis van beroepsreglementering en regelgeving;
 • op de hoogte zijn van internationale ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitstoetsing.

Tijdsbesteding

De Raad voor Toezicht vergadert minimaal 12 keer per jaar. Deze vergaderingen vergen een ruime voorbereidingstijd voornamelijk vanwege het grote aantal dossiers dat moet worden behandeld. Het tijdsbeslag bestaat in ieder geval uit gemiddeld een dag per maand vergaderen en een dag voorbereiding (waaronder bestuderen van de toetsingsdossiers).

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het Algemeen Bestuur van de NBA op voordracht van de Raad voor Toezicht.

Vergoeding

De jaarlijkse vaste vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter bedraagt: €17.815,- op jaarbasis (zie artikel 1 Besluit kosten vergoeding leden van de Raad voor Toezicht)

De jaarlijkse vaste vergoeding voor het accountantslid bedraagt: €4.200,- op jaarbasis (zie artikel 1 Besluit kosten vergoeding leden van de Raad voor Toezicht)

Leden van de Raad voor Toezicht hebben recht op presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen van de Raad en voor bijeenkomsten welke zij op verzoek van het bestuur bijwonen (artikel 2 Besluit kosten vergoeding leden van de Raad voor Toezicht).

Daarnaast hebben leden van de Raad voor Toezicht recht op een vergoeding van reistijdkosten voor het bijwonen van vergaderingen van de Raad en andere bijeenkomsten die zij op verzoek van het bestuur bijwonen (artikel 3 Besluit kosten vergoeding leden van de Raad voor Toezicht).

De volledige tekst van deze genoemde wet- en regelgeving kunt u raadplegen via de onderstaande links:

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 15 oktober 2018 door een e-mail te sturen naar rvt@nba.nl.

Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

 • Een beknopte motivatie om zitting te willen nemen in de Raad voor Toezicht;
 • een CV met huidige functie en nevenfuncties met een focus op relevantie voor het lidmaatschap van de Raad voor Toezicht.

Verdere verloop procedure

Na sluiting van de aanmeldingstermijn vinden gesprekken plaats tussen een delegatie van de Raad voor Toezicht en de geselecteerde kandidaten. Deze gesprekken vinden in principe plaats in oktober 2018 ten kantore van de NBA te Amsterdam. Hierna zullen kandidaten door de Raad voor Toezicht worden voorgedragen aan het Algemeen Bestuur van de NBA. Beide posities zullen worden bekleed vanaf 1 januari 2019.

Nadere informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij

 • de heer mr. N. Schaar
  (voorzitter van de Raad voor Toezicht, n.schaar@rechtspraak.nl, 06-41252952)
 • mevrouw mr. H.C. van der Meer 
  (secretaris van de Raad voor Toezicht, m.vandermeer@nba.nl, 020-3010453)
 • voor de oproep voor het accountantslid
  de heer A. van der Meer AA 
  (lid Raad voor Toezicht, aalzen@xs4all.nl, 06-21544609)