Ontwerpverordeningen tbv ALV 17 december 2018

Vandaag zijn de ontwerpverordeningen geplaatst die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 17 december a.s. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de verkleining van het bestuur. De tweede is erop gericht om er voor te zorgen dat een accountantsorganisatie ten minste eens in de zes jaar wordt getoetst.

Een ontwerpverordening moet uiterlijk twee maanden voor de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering waarin deze ter vaststelling wordt voorgelegd, op de NBA-website worden gepubliceerd. Een ieder kan daarna gedurende vier weken bij het bestuur zijn zienswijze op deze ontwerpverordening geven. Het bestuur brengt deze zienswijze ter kennis van de leden.