Commissie Van Manen benadrukt praktische invulling accountantsonderzoek

Op 29 januari 2018 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder voorzitterschap van Jaap van Manen haar laatste rapport gepubliceerd. In dit Slotdocument geeft de Commissie aan te verwachten dat accountants aan hun onderzoek van de corporate governance verklaring op een praktische wijze invulling geven. De Commissie beveelt aan om bij de monitoring van de naleving van de Code 2016 extra aandacht te besteden aan de wijze waarop dit gebeurt.  

Uitbreiding accountantsonderzoek

Op 8 december 2016 publiceerde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code een nieuwe corporate governance code ter vervanging van de code uit 2008.  Met de wettelijke verankering van de Code 2016 is het accountantsonderzoek van de corporate governance verklaring uitgebreid. Dit betekent dat de externe accountant niet alleen toetst of de corporate governance verklaring van een onderneming overeenkomstig het besluit tot wettelijke verankering is opgesteld, maar ook de verklaring in zijn geheel toetst op verenigbaarheid  met de jaarrekening en op de informatie die hem tijdens zijn onderzoek van de jaarstukken ter kennis is gekomen.

Accountant zegt wat hij ziet

Volgens de Commissie van Manen past de uitbreiding van het accountantsonderzoek goed bij het uitgangspunt dat de accountant zegt wat hij ziet. De Commissie verwacht daarom dat externe accountants aan hun onderzoek van de corporate governance verklaring op een praktische wijze invulling geven en dat dit niet direct zou moeten leiden tot een uitbreiding van de werkzaamheden. De Commissie reageert hiermee op een signaal van de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) dat “voorkomen moet worden dat accountants de Code als een specifieke wettelijke plicht gaan zien die een gedetailleerd onderzoek zou vergen, ten gevolge waarvan er veel extra werk wordt gegenereerd voor zowel de accountant als de controle cliënt”.

Herziening HR 1109

Binnenkort verschijnt de herziening van NBA-Handreiking 1109. Hierin wordt nadere uitleg gegeven over de rol van de accountant ten aanzien van de corporate governance verklaring. Afgelopen najaar heeft de consultatie hiervan plaatsgevonden.  

Monitoring Code 2016

De Commissie van Manen beveelt aan om bij de monitoring van de naleving van de Code 2016 extra aandacht te besteden aan de wijze waarop in praktijk uitvoering wordt gegeven aan de uitbreiding van het accountantsonderzoek. De vraag is nog of de nieuwe Monitoring Commissie dit oppakt. Op dit moment is nog niet bekend wie zitting nemen in de nieuwe Commissie. De uitbreiding van het accountantsonderzoek is overigens neergelegd in wetgeving en vloeit niet voort uit de code zelf.