Stuurgroep Publiek Belang: Communicatie over toekomstbestendigheid moet beter

De Stuurgroep Publiek Belang wil dat organisaties een verplichte paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ in hun bestuursverslag opnemen. Daarnaast wil zij dat het verplicht wordt om het bestuursverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zodat dit toegankelijk is voor belangstellenden. Deze voorstellen doet zij in het vandaag gepubliceerde ‘white paper continuïteit: relevanter, niet riskanter’.

Informatie over de toekomstbestendigheid en het risico op discontinuïteit (zoals een faillissement) van organisaties is belangrijk voor belanghebbenden bij een bedrijf en voor het brede maatschappelijk verkeer. Daarom is het ook een belangrijk onderwerp voor de accountant. De wijze waarop organisaties hierover informeren en de wijze waarop accountants hierover rapporteren in hun controleverklaring wordt door veel gebruikers van jaarverslagen als onvoldoende ervaren. De Stuurgroep wil dit verbeteren en stelt voor dat een organisatie een verplichte mededeling doet over haar toekomstbestendigheid. Door een dergelijke toekomstbestendigheidsparagraaf onderdeel te laten zijn van het bestuursverslag heeft de accountant een betere basis om over continuïteit te communiceren in zijn accountantsverklaring. Deze paragraaf stelt de accountant in staat om de benodigde onderbouwing op te vragen bij het bestuur van de organisatie en zo de controle op de continuïteit beter uit te kunnen voeren.

Stuurgroeplid Rob Lelieveld: “Tot nu toe wordt er door de leiding van organisaties en accountants veelal alleen gecommuniceerd over het thema continuïteit als er sprake is van aanzienlijke onzekerheden op dit gebied. Bijvoorbeeld als gevolg van ontoereikende kasstromen of disruptie van het businessmodel. Door de huidige wijze van rapporteren is grote terughoudendheid ontstaan om expliciet te communiceren over continuïteit. Nu wordt elke verwijzing naar continuïteit door de gebruikers van het jaarverslag gezien als een ‘red flag’. Dat doet geen recht aan het belang van continuïteit voor alle belanghebbenden bij een organisatie. Door communicatie over continuïteit verplicht te stellen kan de accountant beter de rol vervullen die de maatschappij van hem verwacht.”

Deze verplichting zou volgens de Stuurgroep moeten gaan gelden voor alle organisaties met de verplichting tot een wettelijke jaarrekeningcontrole.

Deponering bestuursverslag bij KvK
Momenteel is het toegestaan om het bestuursverslag niet op te nemen in de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslagen en deze ‘ten kantore’ te houden. Deze situatie vraagt vervolgens een extra inspanning van belangstellenden om kennis te nemen van de inhoud van het bestuursverslag. De Stuurgroep pleit voor een verplichte opname van het bestuursverslag, met daarin de paragraaf ‘Toekomstbestendigheid’, in het bij de Kamer van Koophandel te deponeren jaarverslag. Daarmee wordt de informatie eenvoudig beschikbaar voor derden. Ook bepleit de Stuurgroep dat zowel overheid als accountant een actievere rol innemen om ervoor te zorgen dat organisaties tijdig hun stukken deponeren. Lelieveld: “Tijdige deponering is in het belang van de gebruiker en het maatschappelijk verkeer. Temeer omdat informatie over toekomstbestendigheid aan relevantie inboet naarmate deze later publiek gemaakt wordt.”

Aanpassing wet- en regelgeving noodzakelijk
De voorstellen van de Stuurgroep vergen een aanpassing van de wettelijke verslaggevingsregels. Daarnaast adviseert de Stuurgroep aanpassing van de controlestandaarden op het gebied van de tekst van de controleverklaring waaruit moet blijken dat de paragraaf ‘Toekomstbestendigheid’ deel uitmaakt van het door de accountant beoordeelde bestuursverslag. De Stuurgroep voert hierover gesprekken met de wetgever.

In maart verscheen het green paper continuïteit. Tijdens de consultatieperiode en een seminar over continuïteit heeft de Stuurgroep waardevolle reacties van een grote groep stakeholders mogen ontvangen. De Stuurgroep heeft deze reacties waar mogelijk verwerkt in het white paper. Het white paper continuïteit maakt onderdeel uit van de Veranderagenda Audit.