OKB bij wettelijke controles

Bij de wijziging van de Europese regelgeving voor accountants en de daaropvolgende aanpassingen in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn de regels voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB) aangepast. Het is nu verplicht dat een OKB bij een wettelijke controle uitgevoerd wordt door een externe accountant. Een externe accountant is een accountant die ingeschreven staat in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De verplichting om een OKB uit te laten voeren door een externe accountant volgt voor de wettelijke controles van organisaties van openbaar belang uit Artikel 8 lid 2 van verordening 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De verplichting voor OKB’s bij andere wettelijke controles volgt uit het Besluit toezicht accountantsorganisaties artikel 18.

Invloed op de huidige praktijk

In een ronde tafel, die gehouden is over dit onderwerp, is door sommige partijen gesteld dat alle accountants, ingeschreven in het register van de NBA, aan de vereisten van de verordening zouden voldoen om te kwalificeren als Wettelijke auditor (de terminologie in de EU-regelgeving). Hoewel de NBA formeel niet de partij is om de EU-regelgeving te interpreteren, is de NBA van mening, op grond van haar analyse van de regelgeving, dat deze visie juridisch niet houdbaar is.

De NBA realiseert zich dat deze wijziging in de regelgeving behoorlijk wat invloed kan hebben op de huidige praktijk. Een behoorlijk aantal accountantskantoren, met name ook bij de niet oob-kantoren, laten hun OKB’s immer volledig door externe partijen uitvoeren. Soms zijn oplossingen te bedenken voor de problematiek. Soms is het mogelijk om een OKB alsnog onder verantwoordelijkheid van een extern accountant te laten uitvoeren. Daarnaast kan in bepaalde gevallen gekozen worden om met andere middelen dan een OKB de kwaliteit te borgen bij de niet oob-controles. Dit neemt niet weg dat een aantal kantoren een probleem heeft; een probleem dat ook niet altijd direct oplosbaar is.

De NBA onderschrijft het belang van het stellen van kwaliteitseisen aan OKB’ers. Zij is van mening dat voor de niet oob-controles, in plaats van de thans geldende formele eis van het zijn van ‘externe accountant’, ook gekozen had kunnen worden voor meer kwalitatieve vereisten. Dit zou naar verwachting minder belastend zijn voor de praktijk terwijl de kwaliteit van de OKB’s geborgd zou zijn. De NBA zal in dit kader dan ook de volgende stappen nemen:

  • De NBA zal er bij de AFM en andere toezichthouders in het Wta-domein op aandringen om in hun toezicht de nadruk te leggen op de inhoudelijke kant van de uitvoering van OKB’s wanneer de OKB goed is uitgevoerd maar uitgevoerd door een accountant die niet is ingeschreven in het AFM-register.
  • De NBA zal met het ministerie van Financiën in gesprek gaan om in het Bta kwalitatieve bepalingen voor de OKB’er op te nemen.

De NBA zal u op de hoogte brengen over de uitkomsten van deze stappen.