Accountantsonderzoek corporate governance verklaring uitgebreid

Met ingang van boekjaar 2017 hebben accountants een uitgebreidere rol bij de corporate governance verklaring. Dit volgt uit de wettelijke verankering van de nieuwe corporate governance code die op 7 september 2017 in het Staatsblad is gepubliceerd.

Beursvennootschappen waarop de Nederlandse corporate governance code van toepassing is moeten in hun bestuursverslag een verklaring inzake corporate governance opnemen. De nieuwe corporate governance code vervangt de oude code uit 2008. De nieuwe versie is van toepassing op bestuursverslagen die zien op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017. De minister van Veiligheid en Justitie heeft in het besluit tot wettelijke verankering van de nieuwe code bepaald dat de accountant deze verklaring op dezelfde manier toetst als de rest van het bestuursverslag.

In het ontwerpbesluit voor de wettelijke verankering van de nieuwe code werd nog uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de accountant in verband met de oude code. Op grond hiervan ging de accountant na of de corporate governance verklaring alle wettelijk verplichte elementen bevatte en of bepaalde elementen hieruit verenigbaar waren met de jaarrekening. Mede op aandringen van de NBA is in het definitieve besluit aangesloten bij de uitgebreidere rol van de accountant ten aanzien van de rest van het bestuursverslag die sinds boekjaar 2016 van toepassing is. Dit betekent dat de accountant niet alleen toetst of de verklaring overeenkomstig dit besluit is opgesteld, maar ook de verklaring in zijn geheel toetst op verenigbaarheid  met de jaarrekening en op de informatie die hem tijdens zijn onderzoek van de jaarstukken ter kennis is gekomen.

Eerder dit jaar werd op aandringen van de NBA reeds het Besluit bekendmaking niet-financiĆ«le informatie op eenzelfde wijze aangepast met als resultaat dat de accountant ook de niet-financiĆ«le verklaring aan eenzelfde onderzoek dient te onderwerpen als de rest  van  het bestuursverslag. Begin dit jaar heeft de NBA een brochure uitgebracht waarin in kort bestek wordt uitgelegd wat er door de uitgebreidere rol van de accountant bij het bestuurverslag verandert, hoe de accountant te werk gaat en wat dit betekent voor de controleverklaring.