Ledenvergadering NBA op 19 december

Op dinsdag 19 december a.s. vindt een bijzondere ledenvergadering plaats in het Spant! te Bussum. De vergadering begint om 18.00 uur. Naast het Visiedocument staat de benoeming van een nieuw bestuurslid op de agenda voor deze bijeenkomst.

Benoeming Ledenvergadering 2017

Met het oog op de bestuursbenoeming en overeenkomstig de artikelen 2 en 4 Verordening op de ledenvergadering doet het bestuur onderstaande mededeling.

Uitbreiding aantal bestuursleden ivm opvolging voorzitter

In juni 2018 treedt de huidige voorzitter van de NBA af. Gegeven het feit dat er binnen het zittende bestuur wel geschikte kandidaten aanwezig zijn, maar zij zich niet beschikbaar hebben gesteld, heeft het bestuur besloten buiten het bestuur te gaan zoeken naar geschikte kandidaten. Dit leidt tot een tijdelijke uitbreiding van het aantal bestuurszetels (13 naar 14) om de kandidaat te kunnen voorbereiden op de beoogde toekomstige voorzittersfunctie. In verband hiermee is er een vacature voor een bestuurslid die in juni 2018 de voorzitter van de NBA gaat opvolgen.

Vervolgprocedure

Ten minste zes weken voor de datum van de ledenvergadering zal het bestuur de naam van de door hem aanbevolen kandidaat meedelen. Tot drie weken voor de ledenvergadering (dus uiterlijk op maandag 27 november 2017) kunnen ledengroepbesturen of leden een kandidaat aanbevelen voor bovenvermelde vacature. Een dergelijke kandidaat dient door ten minste 50 leden gezamenlijk te worden aanbevolen (artikel 5, Verordening op de ledenvergadering).

Aanpassing dag en tijdstip vergadering

Dag en tijdstip van de ledenvergadering zijn (eenmalig) afwijkend van eerdere NBA-ledenvergaderingen. Dit op verzoek van de ledenvergadering en de NBA Young Profs, om te zien of dit tot een grotere opkomst leidt.