Drie accountants voor ledengroepbestuur Intern en Overheidsaccountants gezocht

Het Ledengroepbestuur Intern en Overheidsaccountants (LIO) is op zoek naar drie nieuwe bestuursleden (AA of RA) die een actieve bijdrage willen leveren aan de versterking van het beroep, de ledengroep en het bestuur. Belangstellenden voor deze functies worden verzocht om uiterlijk 29 mei te reageren.

Profiel bestuursleden LIO

Kandidaten voor het LIO-bestuur worden door de selectiecommissie beoordeeld op hun individuele geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap. Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over onderstaande kwaliteiten:

 • Van onbesproken gedrag zijn.
 • De beroepstitel AA en/of RA dragen.
 • Het vertrouwen genieten van de gehele ledengroep.
 • Actief het beroep uitoefenen, bij voorkeur in een directie- ofmanagementfunctie binnen de eigen organisatie.
 • Beschikken over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • Beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en beïnvloeding in het publieke en/of private domein.
 • Representatief zijn en beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van presentatievaardigheden.
 • Beschikken over voldoende tijd om een bijdrage te leveren aan de bestuursactiviteiten. Naar verwachting wordt er per jaar een beslag van circa 120 uur op de directe werktijd gelegd.
 • In staat zijn om op hoofdlijnen de ledengroep te besturen.
 • Geen ‘confict of interest’ hebben uit hoofde van andere nevenactiviteiten.
 • Werkzaam zijn in het beroep en grote kennis van en affiniteit met het vak van intern of overheidsaccountant hebben.
 • Beschikken over goede inhoudelijke kennis van het gehele beroep in brede zin.

Het LIO bestuur streeft bij de samenstelling van het bestuur naar een goede afspiegeling van de ledengroep. Om die reden is het LIO bestuur specifiek op zoek naar twee intern accountants werkzaam in de private sector en een overheidsaccountant werkzaam in de publieke sector.

Vergaderingen

Het LIO-bestuur belegt op jaarbasis circa acht reguliere vergaderingen. Deze vergaderingen vinden doorgaans plaats bij de NBA in Amsterdam. Voor meer informatie over de activiteiten van LIO wordt verwezen naar de website (LINK).  

Bestuursleden van LIO ontvangen voor hun bestuursactiviteiten geen bezoldiging. Bestuursleden kunnen, als zij voldoen aan de criteria, aanspraak maken op een onkostenvergoeding conform de NBA verordening op de kostenvergoeding.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt gecoördineerd door eenselectiecommissie die aan de hand van de ontvangen reacties een shortlist op zal stellen van personen die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal de selectiecommissie een advies uit brengen aan het LIO-bestuur. Het LIO-bestuur zal op basis van dit advies kandidaten voor dragen op de LIO ledengroepvergadering van 9 november a.s. In deze vergadering worden de drie nieuwe bestuursleden formeel benoemd. 

Kandidaten dienen hun belangstelling uiterlijk 28 mei 2017 per e-mail kenbaar te maken aan de secretaris van het LIO bestuur, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl. De reactie dient een korte motivatie te bevatten alsmede een CV. Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met de secretaris, telefoon 020 301 03 05.