Consultatie discussienota fraude

De NBA heeft een discussienota gepubliceerd over de rol van accountants bij de aanpak en bestrijding van fraude. 

Van accountants wordt veel verwacht wanneer het gaat om het detecteren en signaleren van fraude bij ondernemingen en andere organisaties. De vraag is wat accountants moeten en kunnen doen en met welke dilemma’s en belemmeringen zij in de praktijk te maken hebben.

In kaart brengen

De discussienota geeft aan welke positie accountants moeten innemen en welke acties zij moeten verrichten omtrent fraude. Om knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart te brengen bevat de discussienota een aantal stellingen en consultatievragen. 

Fraudebeleid

De discussienota is voorbereid door de NBA Werkgroep Focus op Fraude. De werkgroep adviseert het NBA-bestuur op hoofdlijnen over fraudebeleid. De NBA gebruikt de consultatiereacties voor een in 2016 vast te stellen beleidsplan over fraude.

Reageren

U kunt op het NBA discussienota reageren tot en met 15 juli 2016. Mail uw reactie naar consultatie@nba.nl.

Update 11 juli 2016: de consultatieperiode is verlengd tot 1 augustus 2016.

Uw reactie kan worden gepubliceerd, tenzij u aangeeft hier geen prijs op te stellen. Graag ontvangen wij uw reactie in Word voor een snelle interne verwerking.

Met deze consultatie stimuleren we de implementatie van maatregel 4.4 uit het rapport ‘In het Publiek Belang’. De maatregel is er op gericht dat de accountant de rol van poortwachter moet en kan spelen bij de aanpak en bestrijding van fraude.

Discussienota