Uitkomst consultatie: eisen bestuursverslag aanscherpen en accountantscontrole gewenst

De aan het bestuursverslag te stellen eisen moeten worden aangescherpt. Het pleidooi van de NBA voor het opnemen van een continuïteitsanalyse vindt brede steun. Ook het voorstel om in de Nederlandse corporate governance code meer eisen te stellen aan het verslag van commissarissen wordt toegejuicht.

Dat blijkt uit de ontvangen reacties op de consultatie van de NBA-publicatie De accountant en het bestuursverslag: Verder kijken dan de jaarrekening.

De NBA publiceerde het consultatiedocument op 13 november 2015. Hierop zijn vijftien reacties ingediend door zowel accountants, gebruikers en opstellers van de jaarrekening. De NBA organiseert op 26 februari a.s. met vertegenwoordigers van betrokken stakeholders een rondetafel om standpunten en achterliggende argumenten uit te wisselen.

Zekerheid

Gebruikers verwachten van de accountant een redelijke mate van zekerheid; in ieder geval bij de risicoparagraaf, de continuïteitsanalyse en corporate governanc-informatie. Ook wordt veel waarde gehecht aan controle van de niet-financiële informatie. De algemene verwachting is dat de accountant zijn oordeel over het bestuursverslag tot uitdrukking brengt in zijn controleverklaring bij de jaarrekening.

Uit de reacties blijkt een groeiende belangstelling voor integrated reporting en een trend naar continue informatieverschaffing. Ondernemingen hebben te maken met technische en andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de continuïteit. Deze ontwikkelingen vergen ook het nodige van de accountant, zoals het vergaren van kennis en de inzet van specialisten en technologie.

Reacties kantoren op consultatie

Reacties andere organisaties op consultatie

Reactie op persoonlijke titel op consultatie