NBA publiceert de laatste wijzigingen in de NV COS 2017

De NBA publiceert vandaag de laatste wijzigingen in de NV COS voor 2017. De wijzigingen zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december. In die vergadering is de NV COS ook formeel goedgekeurd.

De wijzigingen in de Standaarden in de NV COS die betrekking hebben op de wettelijke controles worden nu voorgelegd aan de minister van Financiën, met het verzoek goed te keuren dat deze wijzigingen worden opgenomen in de NV COS. Vervolgens zal de NV COS gepubliceerd worden in de Staatscourant. De gewijzigde NV COS wordt van kracht per 1 januari 2017.

De door het bestuur goedgekeurde wijzigingen hebben betrekking op:

  • consistentie aanpassingen in de Standaarden in de 800 - serie zodat zij ook gebruik maken van het nieuwe rapportage formaat voor controleverklaringen;
  • de introductie van een nieuwe assurance Standaard voor directe-opdrachten en het aanbrengen van consistentie aanpassingen in de reeds goedgekeurde Standaard 3000;
  • de verduidelijking van de reikwijdte van Standaard 4410;
  • de introductie en slotbepalingen.

De wijzigingen zijn onderstaand nader toegelicht.

Consistentie aanpassingen 800 – serie

De Standaarden zijn aangepast om aan te sluiten op andere gewijzigde Standaarden inzake de uitgebreide controleverklaring. De Standaarden zijn eerder geconsulteerd. Er zijn enkele tekstuele aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de consultatie.

Het gaat om de volgende Standaarden:

  • 800 Bijzondere overwegingen - controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden;
  • 805 Bijzondere overwegingen – controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een financieel overzicht; en
  • 810 Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten.

Ingangsdatum

De gewijzigde Standaarden gaan gelden over boekjaren die afsluiten op of na 15 december 2016. Dit sluit aan bij de ingangsdatum van de uitgebreide controleverklaring bij de financiële overzichten en voorkomt inconsistenties tussen de Standaarden.

Introductie assurance Standaard voor directe opdrachten

Er zijn twee Standaarden voor de uitvoering van assurance opdrachten goedgekeurd door het NBA bestuur. De Standaarden zijn beide gebaseerd op ISAE 3000 en zullen worden aangeduid als Standaard 3000A Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten) en Standaard 3000D Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (directe-opdrachten).  De Standaard voor attest-opdrachten was vorig jaar reeds goedgekeurd en aangekondigd, naast de aanpassing van het nummer zijn er een paar kleine consistentie aanpassingen gemaakt die nodig werden door de introductie van de Standaard voor directe-opdrachten.

Bij de introductie van de Standaard voor attest-opdrachten was reeds aangekondigd dat er uiterlijk eind 2016 nog een Standaard of handreiking zou komen voor directe-opdrachten. Dit was nodig omdat het niet meer mogelijk was de vereisten en toelichtingen voor beide soorten opdrachten in één Standaard te combineren. Uiteindelijk is gekozen voor een Standaard gezien het belang van directe-opdrachten en de aard van de verschillen.

De Standaard voor directe-opdrachten, aanvankelijk aangeduid met Standaard 3001N, is eerder geconsulteerd.

Er zijn enkele tekstuele aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de consultatie. Dit geldt ook voor Standaard 3000A, om zo het onderscheid met Standaard 3000D duidelijk te maken.

Ingangsdatum

Zowel Standaard 3000A voor attest-opdrachten als Standaard 3000D voor directe-opdrachten zijn van toepassing op assurance-rapporten waar het tijdstip of het einde van de periode waarop de opdracht betrekking heeft ligt op of na 15 december 2016. Er is voor Standaard 3000D directe-opdrachten wel de mogelijkheid gecreëerd om lopende opdrachten tijdelijk (voor 1 juli 2017) af te ronden op grond van de oude Standaard. Voor Standaard 3000A attest-opdrachten geldt deze mogelijkheid niet. Deze Standaard is aan het begin van 2016 gepubliceerd en partijen konden daarop anticiperen.

Teksten Standaarden 3000A en 3000D

Standaarden 3000A en 3000D zijn naast elkaar gezet in één document. De verschillen zijn duidelijk zichtbaar. De Standaarden zullen als twee aparte Standaarden worden opgenomen in de NV COS.

Reikwijdte 4410

Naar aanleiding van de consultatie van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) zijn vragen gesteld over de reikwijdte van Standaard 4410. De vraag was of Standaard 4410 ook verplicht was voor werkzaamheden zoals het opstellen van een pensioenoverzicht in het kader van RJ271. Gezien de doelstelling van Standaard 4410 was dit niet het geval. Om dit te verduidelijken is een wijzigingsvoorstel voor de tekst van Standaard 4410 opgesteld en geconsulteerd.

Verder is de bijlage met een stroomschema vervallen. Deze zal worden overgebracht naar NBA-handreiking 1136.

Naar aanleiding van de consultatie zijn enkele voorbeelden opgenomen van werkzaamheden die primair betrekking hebben op een deskundigheidsgebied anders dan administratieve verwerking en financiële verslaggeving.

Ingangsdatum

De aangepaste Standaard gaat gelden over boekjaren die afsluiten op of na 15 december 2016. Dit sluit aan op de ingangsdatum van andere gewijzigde Standaarden in de NV COS.

Introductie en slotbepalingen

De belangrijkste aanpassingen in de introductie hebben betrekking op uitzonderingssituaties, waarin de NV COS niet hoeven te worden toegepast. Deze uitzonderingssituaties zijn met name gericht op overheidsaccountants en intern accountants. Het maakt het mogelijk om voor de meeste interne assurance opdrachten gebruik te maken van andere Standaarden zoals die van de IIA. Overheidsaccountants kunnen ook de Intosai Standaarden toepassen.

De slotbepalingen regelen de ingangsdatum en de overgangsmaatregelen.