Knelpunten sociaal domein vragen acties gemeente en GR

Sinds 1 januari 2015 zijn de decentralisaties van Jeugdwet, WMO 2015 en Participatiewet naar de gemeenten een feit. De implementatie is voorbij en de uitvoering is nu in volle gang.

De decentralisaties confronteren gemeenten, gemeenschappelijke regelingen (GR’en) en zorgaanbieders met grote wijzigingen op het terrein van jeugd, zorg en werk.

Na het zomerreces 2015 maakt de NBA sector werkgroep decentrale overheden (WGDO) de balans op. In navolging van de zorgaccountants signaleren accountants van decentrale overheden hierbij knelpunten en is beter inzicht gewenst in financiën en prestaties.

Een actieplan met concrete acties in het vierde kwartaal 2015 is cruciaal om de belangrijkste issues in de verantwoording en controle van de 3D(decentralisaties) voor te zijn.

Lokale verantwoordelijkheid is nu nodig

De wijzigingen in de wet- en regelgeving hebben grote consequenties voor de zorginstellingen en decentrale overheden. De WGDO heeft daarom deze week een brief gestuurd over de knelpunten van de decentralisaties in de Jeugdzorg en Wmo.

De werkgroep richt zich in deze brief tot de besturen van gemeenten en GR’en. In de brief staan duidelijke handreikingen om actief mee aan de slag te gaan. WGDO roept vooral op lokaal verantwoordelijkheid te nemen.