Effect WNT 2014 op controleverklaringen (semi)publieke sector beschikbaar

De geactualiseerde basis voorbeeldteksten voor de goedkeurende controleverklaringen voor de (semi)publieke sector in verband met de wet Normering Topinkomens (WNT) zijn beschikbaar.

Deze verklaringen geven invulling aan het normenkader WNT van 2014, zoals ook opgenomen in het Controleprotocol WNT. In de toelichting op het protocol zijn de belangrijkste wijzigingen in het protocol ten opzichte van 2013 opgenomen.

WNT van toepassing?

Voordat accountants deze geactualiseerde teksten kunnen gebruiken moeten zij zich de volgende vraag stellen: "Valt de organisatie onder de WNT?"

Eerder is namelijk gebleken dat nog niet alle organisaties die onder de WNT vallen ook WNT-informatie in de jaarrekening hebben opgenomen. De volledigheid en juistheid van de WNT-informatie is een belangrijk aandachtspunt voor ook de accountant. In het bijzonder ook de motivering van een bedrag boven de norm. Zie ook NBA-handreiking 1115. Voor het herstellen van eventuele fouten, al dan niet naar aanleiding van een nieuw feit, zie onder andere RJ150.

Of de organisatie onder de WNT valt wordt meegenomen in het Controleprotocol WNT. Ter ondersteuning is op de website Topinkomens.nl een stappenschema opgenomen. Op deze site is ook opgenomen een model WNT-verantwoording en een informatiebrief naar de organisaties. Ook werkt het ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nog aan een register van organisaties die onder de WNT vallen.

Aangepaste voorbeeldtekst controleverklaringen

Het normenkader WNT 2014 is verwerkt in de bestaande (semi)publieke sector verklaringen zoals opgenomen in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA), deel 3, Sectie II Voorbeeldrapportages, hoofdstuk 10. Het gaat hierbij om de volgende basis voorbeeldteksten:

  • 10.1 voor organisatie op vooral rijksniveau met een expliciete rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening
  • 10.2 voor de overige organisaties in de (semi)publieke sector (ook ‘BW2 titel 9 organisaties’ die WNT plichtig zijn) met wel/niet een afzonderlijk accountant oordeel over financiële rechtmatigheid
  • 10.2b voor organisaties in de (semi)publieke sector bij alleen een WNT-verantwoording
  • 10.4 specifiek voor decentrale overheden

De impact van de WNT op deze verklaringen (en enkele andere aanpassingen) zijn zichtbaar gemaakt via de aanpassingen en voetnoten in die bestaande verklaringen. De verklaringen per sector en per organisatie kunnen hiermee specifiek gemaakt worden.

In de onderdelen van de (semi)publieke sector zijn vaak ook sectorale verslaggevingsregels en controleprotocollen van toepassing. Is er sprake van onduidelijkheid of strijdigheid tussen het Controleprotocol WNT en het betreffende sector controleprotocol? Dan moet de accountant contact opnemen met de betreffende toezichthouder of inspectie.

Belangrijkste aanpassingen in de verklaringen

  • In de verantwoordelijkheidsparagraaf van het bestuur en de oordeelsparagraaf, is als verwijzing naar de WNT opgenomen: ‘de bepalingen van en krachtens de WNT’. Met deze verwijzing wordt duidelijk gemaakt dat het normenkader voor het verslaggevingsstelsel aanvullend de relevante wet- en regelgeving WNT is (zie ook Controleprotocol WNT paragraaf B).
  • In de verantwoordelijkheidsparagraaf van de accountant is ook verwezen naar het afzonderlijke ‘Controleprotocol WNT’.
  • Aangezien een afzonderlijk oordeel over de WNT-rechtmatigheid niet meer nodig is, vervalt voorbeeldtekst 10.2a (zie ook Controleprotocol WNT paragraaf C).
  • Een optionele ‘paragraaf overige aangelegenheden’ over het niet controleren van de (externe) niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is niet meer nodig. Dat komt  omdat ze buiten de reikwijdte van de WNT vallen. Eventuele informatie kan wel in het jaarverslag worden opgenomen.
  • In de controleverklaring van de WNT-organisaties in de zorg- en welzijnssector wordt een ‘paragraaf inzake overige aangelegenheden’ opgenomen dat geen controlewerkzaamheden zijn verricht aan de klassenindeling. Voor verdere informatie zie het Controleprotocol WNT (paragraaf C, H en de toelichting). Deze overige aangelegenheden paragraaf (zie ook NBA-handreiking 1119) is ter verduidelijking opgenomen van het uitsluiten van deze informatie voor de controle. Ook komt er nog nadere informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en mogelijk van de NBA.

Website Topinkomens is vernieuwd

De website www.topinkomens.nl van BZK is recent verbeterd en geactualiseerd. Hierop is informatie te vinden voor WNT-instellingen en accountants die de WNT-informatie controleren. Ook is een overzicht opgenomen van relevante wet- en regelgeving.