Seminar: De impact van duurzaamheid op de asset management sector en de rol van de accountant

De ontwikkelingen in de asset management sector volgen elkaar snel op (consolidatie, nieuwe regelgeving, voortschrijdende digitalisering e.a.). De NBA Sectorcommissie Asset Management (SAM) volgt die ontwikkelingen nauwgezet en probeert de impact die dat heeft (of kan hebben) op de werkzaamheden van de accountant en interne auditor te doorgronden en daar proactief op in te spelen.

Wet- en regelgeving1

Per 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing. De SFDR maakt deel uit van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie. De SFDR is in principe van toepassing op alle financiëlemarktdeelnemers, waaronder banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, vermogensbeheerders (inclusief beheerders die onder het AIFMD-registratieregime vallen), en levensverzekeraars (voor zover zij verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten aanbieden).

Marktpartijen zullen informatie over de mate van duurzaamheid van hun producten op hun website moeten opnemen. Ook zullen prospectussen aangepast moeten worden als zich materiele wijzigingen betreffende duurzaamheidskenmerken van producten in de informatieverschaffing aan beleggers zich voordoen.

De SFDR is er op hoofdlijnen maar de exacte uitwerking van de bepalingen in technische standaarden is nog onderhanden. Naar verwachting zullen die begin 2023 definitief worden gepubliceerd. Tot dan kunnen betrokkenen (waaronder de accountant) gebruik maken van de concept level 2 regelgeving. Naast de regelgeving is ook de taxonomy behulpzaam bij de transitie. De taxonomy definieert de kenmerken waaraan voldaan moet zijn voordat een beleggingsproduct als duurzaam (‘groen’) kan worden aangemerkt.

Implementatie en rapportage

Beleggingsentiteiten2 zijn al geruime tijd bezig met het implementeren van de wetgeving en het verwerken van de gevolgen van de (duurzaamheids)regelgeving in de cyclus van strategievorming, beleidsbepaling en rapportering. De regelgeving door de gehele (rapportage)keten is omvangrijk en legt vele (rapportage)verplichtingen op aan de beleggingsentiteiten. Het implementeren en naleven van de (nog onderhanden zijnde) regelgeving vereist veel van de sector. De druk van buitenaf (o.a. van toezichthouders en accountants) is groot. Die opgelegde druk gaat onvermijdelijk gepaard met problemen, knelpunten en andere vraagstukken die opgelost moeten worden. Maar zijn we er dan en is de betrouwbaarheid van (duurzaamheids)informatie dan op niveau? De ambitie is de niet-financiёle informatie op eenzelfde niveau te krijgen als de financiёle informatie.

Rol accountants

Spelen accountants en interne auditors nog een rol bij de implementatie van regelgeving en inrichting van processen? Bijvoorbeeld door het inbrengen van aanvullende eisen of wensen? De ambitie van veel in de sector werkzame accountants en auditors is het leveren van een bijdrage aan een duidelijke normstelling (‘suitable criteria’) om de kwaliteit van informatie/gegevens en van (duurzaamheids)informatie in rapportages te waarborgen zodat assurance hierbij kan worden afgegeven.

Maar hoe kijken beleggingsentiteiten en andere stakeholders aan tegen de rol van de accountant: vinden ze de normen van de verslaggeving zoals door de EFRAG wordt opgeleverd voldoende of willen ze verdere betrokkenheid van accountants/auditors in het verandertraject (met name bij beheersingsvraagstukken)? Bijvoorbeeld bij het opnieuw inrichten van de informatiehuishouding ten behoeve van de betrouwbarheid van de informatie? Is de regelgeving daar nu al voldoende voor uitgewerkt en hoe staat het dan met de onafhankelijkheid van de accountant als hij/zij gaat adviseren.

Naast ESG/duurzaamheid gaat DNB ook in op de ervaringen en knelpunten van het nieuwe prudentieel regime voor beleggingsondernemingen IFR/IFD (Investment Firm Regulation & Directive). Mogelijk kunnen interne accountants een rol spelen in het controleren van data kwaliteit, processen en rapportages ten behoeve van IFR/IFD.

Tijd Inhoud
14:00 uur Inloop
14:30-14:35 uur Opening door de voorzitter San Croonenberg (voorzitter SAM, zelfstandig via GRC1st)
14:35-15:05 uur ESG/duurzaamheid: algemene kader en actuele ontwikkelingen door
Vincent Wanders (lid SAM en zelfstandig via Compliant & More)
15:05-15:35 uur Toezicht AFM waaronder ESG/duurzaamheid door Paul van der Linden (AFM) en
Tessa Sprokkel (AFM)
15:35-15:50 uur Pauze
15:50-16:35 uur Toezicht DNB waaronder ESG/duurzaamheid door Arjan de Ruijter (DNB) en IFRD door Joris Ottow (DNB)
16:35-17:10 uur SFDR: risico management en knelpunten in de implementatie door Gerrit Jan van
den Brink (Head of risk & compliance bij Standard Life)
17:10-17:30 uur Discussie, evaluatie en afsluiting door de voorzitter
17:30 Borrel

1 Zie voor een toelichting op de wet- en regelgeving met betrekking tot de SFDR de website van de AFM: SFDR | Beleggingsinstellingen | AFM Professionals
2 Een beleggingsentiteit is een entiteit die ongeacht de rechtsvorm wordt gebruikt ter collectieve belegging, teneinde de deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.