Webinar: Tozo verantwoording uit de praktijk gegrepen (vol)


Het webinar op deze datum is inmiddels volgeboekt. U kunt zich nog aanmelden voor dit webinar op 5 maart. 

Op woensdag 3 maart organiseren we een NBA webinar over praktijkcases met betrekking tot de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor gemeenten, gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, accountants, controllers en financieel geïnteresseerden.

Dit webinar is georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gemeente Rotterdam. Tijdens dit webinar staat de beschikbare informatie over de Tozo-verantwoording en de behandeling van praktijkvoorbeelden en vragen centraal.

Wat is de Tozo?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uitgevoerd door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en decentrale uitvoeringsorganisaties. De verantwoording geschiedt in de SiSa bijlage bij de jaarrekening 2020 en volgende jaren. De Tozo is voor gemeenten complex in de uitvoering en is ook voor accountants een lastige regeling om de uitvoering ervan te controleren en om bevindingen te rapporteren.

Lees meer over de Tozo op Rijksoverheid.nl

Doel van het NBA Webinar

Tijdens dit NBA Webinar gaan we in op de recente publicaties over de Tozo. Het afgelopen jaar heeft nauw overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van SZW, VNG en de NBA en de hierbij betrokken experts behandelen voorbeelden en oplossingen voor complexe situaties en verduidelijken de verwachtingen ten aanzien van de accountantscontrole.

Het doel van dit NBA Webinar is ondersteuning te bieden bij de uitvoering, de keuzen die daarin gemaakt moeten worden ten aanzien van visie en uitvoering van misbruik en oneigenlijk gebruik, het oplossen van IB signalen en de controle technische uitvoerbaarheid door de accountant. Ook halen de betrokken organisaties met dit webinar vragen uit de praktijk op.

Vincent van Arkel, lid van de commissie Financiën van de VNG gaat kort in op het materiële belang van de Tozo voor gemeenten en is de moderator in dit webinar. 

Linda Braam – de Jong, interne accountant van de gemeente Alkmaar gaat in op de bedoeling van het Misbruik en Oneigenlijk Gebruik- beleid, hoe om te gaan met de afhandeling van de IB signalen en samenwerking tussen gemeenten.

Marianne van Kimmenade, beleidsadviseur bij de NBA gaat in op de rol van de externe controlerende accountant en de oordeelsvorming ten aanzien van de Tozo regeling en de rapporteringsvereisten.

Ron Schuurmans van het ministerie van Sociale Zaken gaat in op het onderscheid in belangrijke en fundamentele rechtmatigheidscriteria, de hardheidsclausule en de bestuursverklaring en de FAQ’s.

De gemeente Rotterdam voert de Tozo regeling uit voor 17 deelnemende gemeenten. Marc Tilburg, teammanager Tozo-organisatie gemeente Rotterdam  en Hubert van der Linden, interne accountant bij de gemeente Rotterdam werken samen met Anton Eelco Gerritsma van PWC en externe accountant van de gemeente aan de verantwoording en controle van de Tozo. Zij behandelen praktijkervaringen en waar ze tegenaan lopen vanuit de samenwerking in de regio en tussen verantwoordelijke afdeling, interne en externe accountant.

Na de inleidingen behandelen de experts cases en vragen die u vooraf kunt inbrengen en tijdens de webinar via de chatfunctie aan de experts kunt stellen.

Cases en vragen kunnen vooraf ingediend worden bij Tozo@nba.nl.

Sprekers

arkel-vincent-van.jpg
Vincent van Arkel MSc lid van de commissie Financiën van de VNG en concerncontroller van de gemeente Amersfoort
braam-de-jong-linda.jpg
drs. Linda Braam – de Jong RA interne accountant werkzaam bij de gemeente Alkmaar
marianne-van-kimmenade.jpg
drs. Marianne van Kimmenade RA MGA medewerker van de NBA met als aandachtsgebied decentrale overheden en fraude - secretaris van de NBA sectorcommissie Decentrale Overheden en de NBA Werkgroep Fraude.
schuurmans-ron.jpg
Ron Schuurmans adviseur ministerie van Sociale zaken
tilburg-marc.jpg
Marc Tilburg RA teammanager tozo organisatie bij de gemeente Rotterdam
linden-hubert-van-der-375x375.jpg
drs. Hubert van der Linden RA RO EMIA intern accountant bij de gemeente Rotterdam
gerritsma-anton-eelco.jpg
drs. Anton Eelco Gerritsma RA Voorzitter NBA Sectorcommissie Decentrale Overheden - senior director Assurance PWC

U kunt zich ook aanmelden voor dit webinar op 5 maart.