Kennissessie: Wft en de controle van de jaarrekening in de sector asset management

Deze kennissessie is bedoeld voor (openbare) accountants werkzaam bij de kleinere accountantskantoren en accountants werkzaam bij kleinere beleggingsondernemingen / kleinere beheerders van beleggingsinstellingen. Maar ook andere accountants, waaronder interne auditors, en niet-accountants die geїnteresseerd zijn in de kennissessie zijn welkom.


Thema’s van dit webinar zijn de in concept gewijzigde handreiking 1142 en problemen die accountants ervaren bij hun werkzaamheden met de naleving van de wet- en regelgeving door de sector asset management.

Wet- en regelgeving voor beleggingsinstellingen en -ondernemingen is ingewikkeld en wordt steeds complexer door nieuwe Europese wetgeving. Accountants worden hiermee geconfronteerd bij de controle van jaarrekeningen. Interpretatie en proportionaliteit kunnen vraagstukken bij u oproepen. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de accountant heeft de NBA op 1 maart 2019 Handreiking 1142, 'Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen', gepubliceerd. Deze handreiking is opgesteld om specifieke verplichtingen van de interne auditor of externe accountant, zoals de informatie- en meldplicht, uit te leggen en daarmee een kompas te bieden voor de toepassing in de praktijk. De handreiking is inmiddels gewijzigd en een consultatieversie is beschikbaar.

Tijdens de kennissessie wordt onder andere ingegaan op de wijzigingen in de handreiking, de specifieke probleem- en knelpunten in de controlepraktijk, vragen en antwoorden over praktische toepassingen, vermogensvereisten en ICAAP. Ook gaat een advocaat financieel recht in op knelpunten in de wet- en regelgeving en tuchtuitspraken, en worden de Investment Firms Directive en Regulation, die binnenkort van kracht worden, kort belicht.

Een interessant programma geeft u weer de mogelijkheid om kennis op te doen van de interpretatie van de regels en hoe accountants hier in de praktijk mee omgaan.

Programma 

Programma 

9:50-10:00 uur

Digitale ontvangst

10:00-10:15 uur  

Opening / inleiding door de dagvoorzitter Kees Roozen

10:15-10:45 uur

Wijzigingen in Handreiking 1142 en capita selecta door Theo de Groot

10:45-10:50 uur

pauze

10:50-11:20 uur

Terugkoppeling onderzoek DNB naar kwaliteit van kapitaal bij beleggingsondernemingen en -instellingen door Jacques Visser (DNB)

11:20-11:50 uur

Wft-ontwikkelingen voor beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen door Ella van Kranenburg (advocaat Keijser van der Velden) 

11:50-12:00 uur

Afsluiting door Kees Roozen


Deel met ons

Om tijdens het webinar te kunnen inspelen op uw wensen is inbreng uit uw praktijk nodig. Daarom doen we een beroep op u om in de praktijk opkomende vraagstukken en casussituaties e.d. met ons te delen. We verzoeken u daarom de volgende vragen te beantwoorden zodat we daar in de voorbereiding van het webinar rekening mee kunnen houden.

  • Wat ziet u als de grootste problemen en uitdagingen bij de controle van de jaarrekeningen van beleggingsinstellingen en -ondernemingen?
  • Waar loopt u in de praktijk tegen aan als het gaat om knelpunten in naleving van wet- en regelgeving (bv Wft, Wta, BW)?
  • Aan welke specifieke onderwerpen zou volgens u aandacht moeten worden besteed?
  • Heeft u verder nog wensen waar we rekening mee moeten houden?

U kunt uw reactie sturen naar Rob Schouten: r.schouten@nba.nl