Rondetafelbijeenkomst wetsevaluatie doelmatigheid WNT

Het ministerie van BZK evalueert de Wet normering topinkomens (WNT) en de NBA wil input over de doelmatigheid leveren. Daarom organiseren we voor betrokkenen in de publieke sector een rondetafelbijeenkomst. 

pe
2

Het ministerie van BZK onderzoekt momenteel de ervaringen met de Wet normering topinkomens (WNT). Op 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden. De NBA is vanaf het begin betrokken bij deze complexe WNT (en voorgangers) met vragen en het aandragen van suggesties bij knelpunten. Deze suggesties zijn vooral gericht op het verbeteren van de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van de WNT. Juist in het kader van deze wetsevaluatie willen wij kijken hoe het in de toekomst doelmatiger kan. Daarbij hebben we input van betrokkenen nodig.

De NBA-werkgroep WNT heeft een concept-inbreng opgesteld.

NBA-rondetafelbijeenkomst 12 november 2019

De NBA wil gebruik maken van de mogelijkheid om input te leveren voor de evaluatie van de wet en organiseert om die reden een rondetafelbijeenkomst voor betrokkenen werkzaam in of voor de publieke sector. De bijeenkomst past in de Vernieuwingsagenda van de NBA waarin we via de 'Blauwe Brigade' een bijdrage leveren aan heldere en werkbare regelgeving.

Het doel is om de input vanuit de NBA over de doelmatigheid van de toekomstige WNT verder op te stellen en de definitieve versie eind november op te sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).

Tijdens de bijeenkomst zullen een vertegenwoordiger van BZK en de NBA-werkgroep WNT presentaties verzorgen. Drs. Robert Mul MPA, Director Public Trust van de NBA zal de rondetafelbijeenkomst leiden. Het programma van 14.00 tot 17.00 uur is:

14.00 uur

Welkom en plenaire presentaties

14.30 uur

Discussie over concept NBA-input en andere input in subgroepen

  • WNT-instelling & topfunctionaris
  • bezoldiging & ontslagvergoeding
  • toezicht & handhaving
  • sectorale regels
  • overig
15.30 uur Pauze
15.45 uur Plenaire terugkoppeling, bespreken stellingen en mogelijke oplossingsrichtingen
16.45 uur

Conclusie en vervolg

17.00 uur Einde en borrel

 

Voor wie?

Accountants actief in of voor de publieke sector en ketens daarbinnen. Ook bijvoorbeeld leden van een Raad van Toezicht van een publieke sector organisatie of fiscalisten en (arbeids)juristen worden uitgenodigd om te participeren in de bijeenkomst.

Ook vertegenwoordigers van koepelorganisaties in het onderwijs, de zorg, woningcorporaties en overheden betrokken bij de uitvoering van de WNT zijn van harte welkom om hun inbreng te delen.