NEMACC Symposium

Op maandag 16 december organiseert NEMACC (van 16.00 uur tot 18.00 uur) te Nieuwegein een symposium. Tijdens dat symposium komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

  • Aandachtspunten voor assurance bij niet-financiële informatie
  • Naar een praktisch toepasbaar verdienmodel
  • Handvatten voor adviesopdrachten

Programma

15.30 - 16.00 uur Inloop met koffie en thee
16.00 - 16.05 uur Welkomstwoord
16.05 - 16.45 uur Aandachtspunten voor assurance bij niet-financiële informatie
16.45 - 17.15 uur Naar een praktisch toepasbaar verdienmodel
17.15 - 18.00 uur Handvatten voor adviesopdrachten
18:00 - 18:30 uur Borrel / Gelegenheid tot inschrijving NBA ledenvergadering

Presentatie: Aandachtspunten voor assurance bij niet-financiële informatie

Ontwikkelingen op het gebied van integrated reporting, horizontaal toezicht en technologie bieden mogelijkheden voor assurance toepassingen. NEMACC heeft onderzoek verricht naar mogelijk nieuwe assurance-diensten ten behoeve van klanten in het mkb-segment. Assurance bij niet-financiële informatie kwam uit het onderzoek als relevant. Nancy Kamp-Roelands en Dick de Waard hebben een praktisch rapport geschreven. Hans Gortemaker en Nancy Kamp-Roelands bespreken tijdens deze presentatie specifieke aandachtspunten voor assurance bij niet-financiële informatie, bezien vanuit het mkb-perspectief.

Presentatie: Naar een praktisch toepasbaar verdienmodel

Dit NEMACC-onderzoek gaat over de vraag of de recent in de vakliteratuur benoemde indeling naar businessmodellen voor het eigen accountantskantoor (local hero, specialist en full service kantoor) inderdaad bruikbaar zijn voor de mkb-praktijk. Ook wordt onderzocht of normscores leiden tot een keuze van het juiste businessmodel, en zo ja welke normscores dit dan zijn. Waarbij er tevens aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de normscores helpen bij: (a) het maken van kostprijscalculaties; (b) het beter zichtbaar maken van het onderscheidend vermogen van het mkb-kantoor; (c) het opzetten en inrichten van een duurzaam verdienmodel. Het resultaat van dit onderzoek is een praktisch toepasbaar model waarmee het mkb-kantoor een onderbouwde keuze kan maken voor een toekomstbestendig business- en verdienmodel. Tijdens de presentatie zal Jan Wietsma de onderbouwing en het gebruik van dit model toelichten.

Presentatie: Handvatten voor adviesopdrachten

Advieswerkzaamheden bepalen voor een groot deel de toegevoegde waarde van de mkb-accountant. De VGBA is natuurlijk van toepassing, maar concrete praktische normen zijn nog niet voorhanden. De klant en het maatschappelijk verkeer maken geen onderscheid in de kwaliteit van de verschillende soorten accountantsdiensten. Het moet immers allemaal'goed' zijn. Daarom heeft de Commissie MKB van de NBA het NEMACC gevraagd hiernaar onderzoek te doen en handvatten voor adviesopdrachten te ontwikkelen. Doel van deze handvatten is niet 'meer regelgeving' maar 'beter hanteerbare hulpmiddelen' voor de mkb-accountant om de kwaliteit van adviesopdrachten te waarborgen en zo invulling te geven aan goed mkb-advies.

Op 16 december vinden op dezelfde locatie nog twee evenementen plaats. De Algemene Ledenvergadering NBA en ook organiseert het ledengroepbestuur van LOA een ledenvergadering.