Vergadering Afdeling Zuid

Onderwerp: Next generation leadership! Sla je slag bij overnames en NBA vernieuwingsagenda.

Let op: gewijzigde datum en eindtijd!

NBA Vernieuwingsagenda

In juni 2018 heeft de ledenvergadering ingestemd met de vernieuwingsagenda. In die vernieuwingsagenda is aangegeven op welke wijze de NBA de toekomst tegemoet wil treden: proactiever, meer naar buiten tredend en meer de maatschappelijke dialoog aangaand. Daarbij stelt de NBA een vijftal thema’s centraal: de maatschappelijke relevantie van het beroep, de onomstreden kwaliteit van het accountantswerk, innovatie, een lerende attitude als drijfveer voor de beroepsontwikkeling en de accountantstitel als sterk merk. Diana Clement (plv voorzitter) licht toe wat dit betekent voor de organisatiestructuur en governance van de NBA en welke projecten in het kader van de vernieuwingsagenda inmiddels zijn opgestart.


De afdelingsvergadering zal worden afgesloten met een diner.

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.


De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:

  • zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
  • zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.

Sprekers over Next generation leadership! en Sla je slag bij overnames:

Ir. Jan P. Karel Felderhof (1955) is verbonden aan Impetus Next
Generation Management

Mr. Balder Lamers (1975): is advocaat bij Hoeberechts advocaten, en heeft als specialisma ondernemingsrecht en  insolventierecht.

Agenda:

16:00 uur Opening en vaststelling agenda
16:05 uur Ingekomen stukken en mededelingen’ Stand van zaken NBA
16.10 uur Jan Karel Felderhof: “Next Generation Leadership” en Balder Lamers: Sla je slag bij overnames!
17.55 uur PAUZE
18.10 uur NBA Vernieuwingsagenda In juni 2018 heeft de ledenvergadering ingestemd met de vernieuwingsagenda. In die vernieuwingsagenda is aangegeven op welke wijze de NBA de toekomst tegemoet wil treden: proactiever, meer naar buiten tredend en meer de maatschappelijke dialoog aangaand. Daarbij stelt de NBA een vijftal thema’s centraal: de maatschappelijke relevantie van het beroep, de onomstreden kwaliteit van het accountantswerk, innovatie, een lerende attitude als drijfveer voor de beroepsontwikkeling en de accountantstitel als sterk merk. Diana Clement (plv voorzitter) licht toe wat dit betekent voor de organisatiestructuur en governance van de NBA en welke projecten in het kader van de vernieuwingsagenda inmiddels zijn opgestart.
18.50 uur Rondvraag en sluiting
19.00 uur Sluiting