Vergadering afdeling Noord-Holland

Op maandag 19 november 2018 vindt de vergadering Afdeling Noord-Holland plaats in Van der Valk te Akersloot. Het thema van vergadering is NBA Vernieuwingsagenda, De ideale BV-structuur en hoe daar te komen.

1. Opening (om 16:30 uur)
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4.

Invulling vacature bestuur NBA afdeling Noord Holland. Het bestuur van de afdeling Noord Holland stelt voor de heer P.(Paul) G.M.Th. Backes te benoemen in de vacature en verwijst naar zijn als bijlage opgenomen C.V.

5.

NBA Vernieuwingsagenda

In juni 2018 heeft de ledenvergadering ingestemd met de vernieuwingsagenda. In die vernieuwingsagenda is aangegeven op welke wijze de NBA de toekomst tegemoet wil treden: proactiever, meer naar buiten tredend en meer de maatschappelijke dialoog aangaand. Daarbij stelt de NBA een vijftal thema’s centraal: de maatschappelijke relevantie van het beroep, de onomstreden kwaliteit van het accountantswerk, innovatie, een lerende attitude als drijfveer voor de beroepsontwikkeling en de accountantstitel als sterk merk. Diana Clement (plv. voorzitter) en Harm Mannak (alg. directeur a.i.) lichten toe wat dit betekent voor de organisatiestructuur en governance van de NBA en welke projecten in het kader van de vernieuwingsagenda inmiddels zijn opgestart.(16.40 uur-17.40 uur)

6. Soep en broodjes (17:40 - 18:15 uur). Bij aanmelding opgeven of u hiervan gebruik wilt maken.
7.

Presentatie door de heer R. (Michael) J.M.M. van den Hurk

Het onderwerp zal zijn: De ideale BV-structuur en hoe daar te komen (b.v. splitsing), met aandacht voor Belastingplan 2019 (m.n. tbs-aspecten) en de (Reparatiewet) Fiscale Eenheid. 

8.

Rondvraag

9.

Borrel (20:15 uur)

De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:

  • zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering en
  • zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.