Vergadering kring Zeeland/West-Brabant

De onderwerpen van deze kringvergadering zijn: Vernieuwingsagenda en NBA-handboek samenstellingspraktijk.

Programma

1.  Opening
2.  Verslag van de vorige vergadering
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4. 

Vernieuwingsagenda
Ingegaan zal worden op de documenten voor de ledenvergadering
van 18 juni en in het bijzonder de vernieuwingsagenda.
Is de duurzame economie een ver-van-ons-bed show? Moeten accountants zich verdiepen in algoritmes? Is de werkkostenregeling uitvoerbaar? Wat kan u van een jongere collega leren en wat kunt u hem of haar leren? Overlegt u weleens met een collega die andere werkzaamheden verricht in uw sector?
Een gezamenlijk antwoord van de accountancy op dit soort vragen van vandaag en morgen vereist nieuwe initiatieven en werkwijzen. Afgelopen december heeft het bestuur haar visie op het beroep gepresenteerd: een beroep met toekomst. Door te leren en innoveren verhogen we onze kwaliteit en kunnen we bijdragen aan maatschappelijke oplossingen. Die visie is nu uitgewerkt in een vernieuwingsagenda die geagendeerd wordt voor de ledenvergadering op 18 juni. Welke onderwerpen gaan we concreet oppakken? Wie doet er mee? En hoe passen we het bestuur en het bureau van de NBA aan, om met de leden en andere belanghebbenden antwoord te gaan geven op de vragen van morgen? Tijdens de afdelingsvergadering wisselt het bestuur hierover graag met u van gedachten. Namens het NBA bestuur en het bureau zijn Gertjan Stoker en Robert Mul aanwezig.

5.  NBA Handboek samenstellingspraktijk (door Gerard van IJzendoorn)
Om de kwaliteit van het werk van de mkb-accountants te ondersteunen heeft de NBA, op initiatief van de Commissie MKB, een handboek ontwikkeld voor de samenstellingspraktijk. Voor die kantoren die uitsluitend samenstellingsopdrachten uitvoeren, geeft dit handboek in 15 pagina's de basisregels weer waaraan een kantoor op samenstellingsgebied dient te voldoen. Het handboek bevat daarmee het (toetsings) kader waaraan moet worden voldaan. Wanneer een kantoor zich aan deze basisregels houdt, is het compliant. In zijn presentatie gaat Gerard van IJzendoorn in op de inhoud en achtergronden van dit handboek.
6.  Rondvraag
7.  Sluiting

Graag aanmelden via de oranje button.