Vergadering afdeling Centrum

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de afdelingsvergadering op woensdag 13 december 2016, aanvang 15.45 uur in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort (Daam Fockemalaan 10)

 De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

15.30 uur Ontvangst
15.45 uur Opening
15.55 uur

Fiscale eindejaartips en advieskansen
Wat er gaat veranderen in 2018 hebt u vermoedelijk al gelezen.Maar wat betekent dat voor uw advisering? mr. drs. Michael van den Hurk neemt u mee langs de belangrijkste aandachtspunten en advieskansen. Hierbij komt zeker de verlaging van de vennootschapsbelasting aan bod. Hoe kan winstneming worden uitgesteld? Waar ligt de grens van goedkoopmansgebruik? Michael gaat in op de mogelijkheden.

17.45 uur Diner
19.00 uur

Visietraject NBA
Het NBA-bestuur heeft op 20 oktober haar visie ‘Een Beroep met Toekomst’ gepubliceerd. De visie gaat uit van een grotere focus op maatschappelijke relevantie, kwaliteit en innovatie. Het beroep en de beroepsorganisatie staan bloot aan snelle en soms ook disruptieve ontwikkelingen, deze tasten, stelt de visie, de essentie van het beroep echter niet aan. Het ‘toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie ten behoeve van besluitvorming in het economische verkeer’ is - en blijft - de spil voor alle accountants. Nieuw in deze visie is de vaststelling van een vijftal thema’s, bij elk thema zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Nieuw is ook dat de NBA meer ruimte biedt aan de invulling van pluriformiteit.

Het NBA-bestuur consulteert leden en andere stakeholders over de visie tot en met 30 november 2017. Het bestuur stelt daarbij de volgende vragen:

  • Onderschrijft u de gekozen thema’s en ambities voor respectievelijk het beroep én de beroepsorganisatie?
  • Op welke wijze kan de NBA volgens u aan deze thema’s en ambities het beste invulling geven?

Graag stellen we u in de gelegenheid uw opvatting, als lid van de NBA, kenbaar te maken tijdens deze afdelingsvergadering.  Tineke Mulder (NBA Bestuurslid) en Robert Mul verheugen zich op een interactieve sessie, waarbij zij met vragen en stellingen uw mening inventariseren

20.00 uur Verwerking van het Pensioen in Eigen Beheer in de jaarrekening
John Weerdenburg AA zal een inleiding verzorgen inzake verslaggeving. Meer in het bijzonder zal John ingaan op de verwerking van het pensioen in eigen beheer. Dit vanwege de uitfasering 2017. Specifieke regelgeving en zeker ook advieskansen zullen door hem worden behandeld.
21.00 uur Sluiting

 

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn. Dit vanwege de financiële verplichtingen die wij, een week voor de vergadering, aangaan bij Leerhotel Het Klooster alsmede vanwege het maximum aantal personen dat zij ons voorschrijven.

U ontvangt van de NBA een bewijs van deelname onder de voorwaarden dat u:
- zich digitaal hebt aangemeld;
- zowel bij aanvang als aan het eind van deel I en deel II de presentielijst hebt getekend.

Wij hopen u op woensdag 13 december a.s. te mogen begroeten op deze afdelingsbijeenkomst.