Openstaande FAQ's

De NBA heeft de volgende vragen schriftelijk, zo mogelijk met antwoordvoorstellen, aan het ministerie van SZW voorgelegd. Wij hebben hierop nog geen definitieve schriftelijke antwoorden ontvangen. Zodra de antwoorden bekend zijn, zullen wij ze op onze website plaatsen. Het is dus niet nodig om deze vragen nogmaals aan de medewerkers van onze helpdesk voor te leggen.

Openstaande FAQ's

Datum Vraag
16-6-2020 Hoe dient de continuïteitsbijdrage in de zorg in de berekening van de netto omzetdaling te worden betrokken? Rekenvoorbeeld meegestuurd.
7-8-2020 Hoe dient om te worden gegaan met de vereiste van aansluitende periodes voor bepaling van de omzetdaling voor de NOW 1.0 en NOW 2.0 wanneer er tevens wordt gewisseld tussen toepassing van de hoofdregel (omzetdaling op concernniveau) versus het werkmaatschappijniveau? FAQ 3.6
7-8-2020 Vervolgvraag op FAQ 3.1 Kan na de aandeelhoudersvergadering(en) waarin waarin de gehele winst over 2020 is verdeeld uit de overige reserves dividend worden uitgekeerd, of blijven die "besmet"?
25-9-2020 Voorbeeld: Als een BV bijvoorbeeld gebruik heeft gemaakt van NOW1, meetperiode mei-juni-juli en nu gebruik wenst te maken van NOW2, meetperiode aug-sept-okt-nov. Echter de BV is voornemen om activiteiten te beëindigen per 1 november. Met de werknemers worden vaststellingsovereenkomsten gesloten waarbij ze vanaf 1 oktober vrijgesteld worden van werkzaamheden. In oktober en november is er dan geen omzet. Wordt de meetperiode dan automatisch 2 maanden en de referentie-omzet 1/6 deel van de omzet 2019 en de subsidie over 2 maanden toegekend? Voorziet het aanvraagformulier hierin?
23-10-2020 Bij het gelijktijdig met het loon uitbetalen van het vakantiegeld moet de loonsom worden verlaagd met factor 0,926. Dit lijkt voor het UWV lastig uitvoerbaar, bijvoorbeeld bij oproepkrachten met een all-in salaris. Zij ontvangen iedere periode direct/tezamen met de uitbetaling van het salaris de periodieke afrekening van de vakantiebijslag en vakantie-uren.
In deze situatie wordt echter in de loonaangifte de rubriek <Opgebouwde recht vakantiebijslag> en <Vakantiebijslag> de waarde <0> opgegeven.
Dat is door de Belastingdienst voorgeschreven en toegelicht in het document ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2018’. (Zie bijlage)

Het UWV kan in de loonaangifte dus niet zien of er sprake is van een all-in salaris.
Weliswaar wordt in de loonaangifte aangegeven dat er sprake is van een oproepkracht, maar dat zegt niets over de uitbetaling vakantiebijslag. Er kunnen meerdere afspraken met een oproepkracht of andere medewerker zijn gemaakt die geen reservering/vakantiebijslag tot gevolg hebben.

Hoe gaat het UWV hiermee om en wat wordt er in dit kader verwacht van accountants?
27-10-2020 Vierde batch FAQ 4.5 De NOW (1 en 2) bieden de mogelijkheid dat een groepsdeel, zijnde een tussenholding en haar groepsmaatschappijen, wordt behandeld als waren zij één rechtspersoon op grond van artikel 6a NOW 1.0 en artikel 7 NOW 2.0. Kan van dit groepsdeel ook een personeels-B.V. onderdeel uitmaken? Zo ja, kan de personeels-B.V. dan conform de omzetdaling van dit groepsdeel NOW aanvragen, in plaats van gebruikmaking van de concernregeling?
27-10-2020 Vierde batch FAQ 4.10 In de NOW 2.0 en 3.0 is bij het afstoten van een onderdeel of activiteit van een onderneming in 2019 expliciet opgenomen ten aanzien van de berekening van de omzet bij afstoting van een onderdeel of activiteit:
“Als een werkgever in de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020 een onderdeel of activiteit heeft afgestoten, dan is de referentie-omzet, bedoeld in het eerste lid, de omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de afstoting van het onderdeel of de activiteit tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie. Als in de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020 meerdere onderdelen of activiteiten zijn afgestoten, wordt gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de afstoting van het laatste onderdeel of de laatste activiteit.”
Onder NOW 1.0 is een dergelijke expliciete regel niet opgenomen omtrent het afstoten van een onderdeel of activiteit van een onderneming in 2019? Er is in NOW 1.0 slechts de hoofdregel opgenomen dat voor de omvang van het concern 1 maart 2020 bepalend is.
Dit leidt tot een paar vragen:
10.1 Moet voor de NOW 1.0 dezelfde regel bij afstoting worden toegepast als bij NOW 2.0 en NOW 3.0 geldt?
10.2 Is er bij gebrek aan expliciete regel voor NOW 1.0 de keuze om ofwel de NOW 2.0/3.0 regel toe te passen of om de omzet van de afgestoten entiteit uit de omzet 2019 te halen (voor het hele kalenderjaar)?
10.3 Is de expliciete regel onder NOW 2.0 en NOW 3.0 de enige mogelijkheid of kan ook de omzet van de afgestoten entiteit(en) uit het gehele jaar 2019 worden gehaald?
30-10-2020 Zijn er voorwaarden waaraan de overeenkomst tot werkbehoud (artikel 6a) moet voldoen (periode omzet, loon, bijvoorbeeld)? En waar moet de accountant op toetsen?
9-11-2020 Vervolgvraag FAQ 11 Het komt voor dat een natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen een meerderheid van aandelen houden in meerdere entiteiten. Deze entiteiten stellen geen gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening op, omdat er op grond van RJ 217.206 en 211 niet een rechtspersoon is aan te wijzen die beleidsbepalend is in een andere zustermaatschappij . In hoeverre moeten deze entiteiten voor de NOW als groep gezien worden? Hierbij pakt het voor sommige ondernemers gunstig uit dit wel te doen, voor anderen niet.

Rechtspersonen vallend onder natuurlijke personen vormen volgens het jaarrekeningrecht alleen een groep t.b.v. het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening als voldaan wordt aan de voorwaarden in RJ 217.211 (Als de privéaandeelhouder dus zelf het beleid bepaalt in beide zustermaatschappijen en er daarom geen zustermaatschappij is aan te wijzen die beleidsbepalend is in de andere zustermaatschappij wordt dientengevolge niet door een van deze zustermaatschappijen ‘horizontaal’ geconsolideerd.).

Artikel 6 spreekt over de toepassing van 24b die geldt voor rechtspersonen. De toelichting 5 bij het memorie van toelichting geeft ook een nadere toelichting op het concern begrip waaruit duidelijk blijkt dat het hier om rechtspersonen dient te gaan en aansluiting bij het jaarrekeningrecht van belang is.

In de FAQ wordt gesproken over nevengeschikte zustermaatschappijen. Een nevengeschikte zustermaatschappij is als term geen wettelijke term, maar hij vloeit (in het verslaggevingsrecht) voort uit de toepassing van ‘feitelijke beleidsbepalende invloed’ vanuit de ene rechtspersoon over de andere (zie RJ 217.206 en 211);

Kan dit nader worden onderbouwd, ter aanvulling op de FAQ?
13-11-2020 De X groep heeft twee activiteiten (activiteit A en activiteit B) die zijn ondergebracht in twee afzonderlijke vennootschappen (A BV en B BV). A BV en B BV vormen geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Activiteit A wordt hard geraakt door het uitbreken van het Corona-virus. De omzet van activiteit A is in 2020 tot nihil gedaald. Activiteit B is stabiel gebleven, de omzet van activiteit B is min of meer gelijk aan die in 2019.

A BV heeft de tegemoetkoming van de NOW aangevraagd. Doordat de daling van de omzet van de groep beslissend is voor de omvang van de NOW, krijgt A BV minder NOW dan indien zij geen groep zou vormen met B BV. Dit wordt voor de groep als geheel opgelost doordat ook B BV NOW heeft aangevraagd. Het gevolg van de groepsbenadering in de NOW is dat A BV ten opzichte van haar omzetdaling relatief weinig NOW ontvangt en dat B BV NOW ontvangt terwijl zij daar op basis van de eigen omzetontwikkeling geen aanspraak op zou kunnen maken. B BV wil de NOW die zij ontvangt dan ook doorbetalen aan A BV opdat A BV de salarissen kan doorbetalen aan haar medewerkers. De salarissen van de medewerkers van B BV kunnen door B BV ook zonder de door haar ontvangen NOW-bedragen worden doorbetaald terwijl het doorbetalen van de salarissen van de medewerkers van A BV zonder het NOW bedrag van B BV tot betalingsmoeilijkheden zou kunnen leiden.

Vragen:
1) Verliest de groep haar recht op NOW indien B BV het door haar ontvangen NOW-bedrag doorbetaalt aan A BV (bijvoorbeeld doordat zij in strijd handelt met het in de NOW regeling opgenomen uitkeringsverbod)?
2) Is de doorbetaling van NOW door B BV aan A BV een zakelijke transactie in de zin dat B BV de relevante doorbetaling in aftrek kan brengen op haar belastbare winst en A BV deze doorbetaling als belastbare opbrengst in aanmerking kan nemen bij de bepaling van haar belastbare winst?
3) Is het mogelijk een vergoeding te betalen van BV B aan BV A op basis van een ‘compensation agreement’ zonder consequenties voor de NOW-subsidie? Uitgangspunt hierbij is dat B BV ongerechtvaardigd is verrijkt met de ontvangen NOW subsidie en aldus een verplichting heeft de schade aan A BV te vergoeden.
24-11-2020 Controleplicht alleen op grond van artikel 396 BW of ook op grond van andere wettelijke of ministeriële regelingen? Protocol paragraaf 1.2
14-12-2020 Nadere duiding en update FAQ 12 verrekenprijzen, FAQ 3.8 referentieomzet bij overname economische eenheid, FAQ 20 overnames die in 2019 of begin 2020 hebben plaatsgevonden en FAQ 4.6 force majeur
16-12-2020 Vervolgvraag controleplicht voor indeling in kwadranten. In sommige landen geldt altijd een controleplicht en in andere landen helemaal niet, of alleen voor OOB's (VS). Moet voor die internationale concerns de groottecriteria van BW2: 396 worden gehanteerd om te bepalen of er sprake is van controleplicht volgens de NOW-subsidie of mag worden uitgegaan van de wettelijke controleplicht in het vestigingsland van de topholding?
18-12-2020 Dienen bij deze groepsonderdelen waarvan de aanvraag is ingetrokken ook de voorschotten meegeteld te worden bij het beoordelen of er een accountantsproduct noodzakelijk is of niet?
18-12-2020 Wordt met de uitbetaling van de beëindigingsvergoeding de bonusrestrictie in de NOW overtreden? En is hierbij van belang of de beëindigingsovereenkomst voor of na publicatie van de bonusrestrictie in de NOW-regeling is gesloten?
18-12-2020 Mag de alternatieve rekenmethode in de NOW (art. 6 lid 3 sub b NOW-1) voor het bepalen van de omzetdaling bij een overgang van onderneming worden gevolgd bij een zuivere aandelentransactie?
18-12-2020 Hoe moet bij de berekening van de omzetdaling in een groep omgegaan worden met een inmiddels failliete dochter-/groepsmaatschappijen, waarvan het faillissement nog niet is afgewikkeld?
18-12-2020 Nadere duiding groepsbegrip bij ontbreken tussenholding
18-12-2020 Wat wordt er bedoeld met 'aanvang van de bedrijfsuitoefening'? Is dit de datum van oprichting of de datum dat er daadwerkelijk activiteiten plaatsvinden? Het komt namelijk geregeld voor dat er na oprichting nog enige tijd geen activiteiten plaatsvinden.
18-12-2020 Structurele componenten regulier salaris of "kwantitatieve prestaties werknemer als onderdeel van extra periodesalaris".
28-12-2020 Aanvullende vragen bij de vraag van 30-10 overeenkomst tot werkbehoud. 1. in de situatie dat de werkgever bij meerdere aangesloten werknemersverenigingen is aangesloten (bijvoorbeeld uitzendbureaus), is er dan een overeenkomst van werkbehoud met alle aangesloten verenigingen nodig? 2. Hoe als accountant om te gaan met de situatie dat een werknemersverenging een overeenkomst van werkbehoud weigert op grond van additionele eisen, bovenop wat de NOW-regeling op het vlak van werkbehoud eist?