Curriculum en Accreditatievoorwaarden Verplicht onderwerp 2021 (voor aanbieders)

Het bestuur heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp ‘Continuïteit’ als verplicht onderwerp vastgesteld. Het verplichte onderwerp ‘Continuïteit’ kent twee vormen: een verplichte cursus en een verplicht thema.

Verplicht thema

Openbaar accountants in de samenstel- en adviespraktijk, accountants in business en intern accountants niet betrokken bij de wettelijke en/of vrijwillige jaarrekening controle geven invulling aan het verplichte onderwerp via een verplicht thema. Dit betekent dat zij het onderwerp ‘Continuïteit’ verplicht als leerdoel opnemen in het PE-Portfolio.  Zij besteden (minimaal) vier uur aandacht aan een thema gerelateerd aan het onderwerp ‘Continuïteit’, de wijze waarop is vormvrij (cursus, intervisie, learning on the job).

Verplichte cursus Continuïteit

Openbaar accountants die in 2021 werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening geven invulling aan het verplichte onderwerp door in 2021 een geaccrediteerde cursus van vier uur te volgen die voldoet aan het curriculum. Deze verplichting geldt tevens voor intern accountants wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden. De NBA heeft hiertoe een curriculum opgesteld.

Accreditatievoorwaarden

Een aanbieder die voornemens is de verplichte cursus 2021 ‘Continuïteit’ aan te bieden aan de hierboven beschreven doelgroep(en), is verplicht vooraf conform de accreditatievoorwaarden bij de NBA een digitaal accreditatieverzoek in te dienen.

Het document ’Accreditatievoorwaarden’ beschrijft zowel de voorwaarden waaraan de accreditatieaanvraag van de aanbieder dient te voldoen als de wijze waarop de NBA de ingediende aanvraag toetst aan het opgestelde verplichte curriculum. Een accreditatievergoeding van € 875,- per aanvraag maakt deel uit van de accreditatievoorwaarden.

De in het document beschreven accreditatievoorwaarden zijn niet van toepassing op het verplichte thema ‘Continuïteit’.

Hieronder vindt u de benodigde documenten en formulieren om een accreditatieverzoek bij de NBA in te dienen.

Benodigde documenten voor de Accreditatieaanvraag:

Dien een accreditatieverzoek in

Het is niet langer mogelijk een accreditatieaanvraag voor het verplichte onderwerp ‘Continuïteit’ in te dienen bij de NBA.

De aanvraagtermijn is verstreken.