Ervaringen uit de pilot Nieuwe PE

De NBA heeft in 2016 en 2017 de pilot ‘Toekomstig PE-model’ een pilot gehouden met uiteindelijk ca 100 deelnemers. In het algemeen waren de deelnemers aan de pilot positief over het nieuwe PE-model. Onderstaand de ervaringen en bevindingen uit de pilot.

 • Deelnemers gaven aan bewuster met PE bezig te zijn en dat deze een grotere bijdrage leverde aan hun deskundigheid.
 • Minder klassikale opleidingen, meer alternatieve leervormen als intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en zelfstudie
 • Meer aandacht voor vaktechnische financiële onderwerpen
 • Pilot-deelnemers uit LIO en LAIB gaven in grote meerderheid aan  voor het nieuwe systeem te zijn, een klein aantal kiest voor het huidige systeem
 • Beeld is bij pilot-deelnemers uit de LOA genuanceerder. Openbaar accountants die werkzaam zijn in de 'niet traditionele' takken van sport zijn enthousiast, de overige openbaar accountants zijn verdeeld, de meeste hebben een voorkeur voor het huidige systeem. Dat is overzichtelijk (40 uur is 40 uur) en geeft minder administratieve last.
 • Aandachtspunten genoemd door pilotdeelnemers:
  • Met name bij openbaar accountants speelt de vraag of hun collega’s wel voldoende aandacht zullen besteden aan het op peil brengen en houden van hun deskundigheid in het nieuwe systeem.
  • Monitoring van het nieuwe systeem door de NBA behoeft aandacht
  • Er is behoeft aan heldere richtlijnen en ondersteunende informatie bij invoering
 • Opstellen PE-portfolio vergt enige ervaring. Met name het concretiseren van de leerdoelen wordt lastig gevonden. Bij leden die voor het tweede jaar aan de pilot deelnamen, ging dit al veel beter.