Nieuw PE-model 2019 gefaseerd ingevoerd

Opdat de samenleving kan (blijven) vertrouwen op het werk van accountants, moeten accountants hun kennis en vaardigheden bijhouden en voortdurend ontwikkelen (zogenoemde Permanente Educatie; PE). Alle NBA-leden met een arbeidsinkomen zijn verplicht om hun PE aantoonbaar bij te houden. Voor het publiek en werkgevers biedt dit de geruststelling dat de accountant als individu en als beroepsgroep toewijding werkt aan het naleven van kwaliteitsnormen gedurende de gehele carrière. 

Werken en leren

Werken en leren gaan in de huidige samenleving hand in hand. Hoeveel jaar ervaring je ook hebt: je blijft altijd vragen houden over je vak. Vaktechnische vragen, vragen die te maken hebben met het verbeteren van je manier van werken, je contact met collega’s, klanten, kantoren of instanties of vragen over wet- en regelgeving, actualiteiten of technologische ontwikkelingen.  

Als accountant moet je proactief en bereid zijn je kennis en vaardigheden continu te ontwikkelen. Voor een belangrijk deel is dit een zelfsturend proces: je ontwikkelt persoonlijke kennis en bekwaamheden die passen bij jouw persoonlijk beroepssituatie, vragen en behoeftes. Een op output gericht PE-model sluit hier beter op aan dan het oude PE-model.

Nieuw PE-model 2019

Na afronding van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het in 2015 geldende PE-systeem, heeft de NBA in 2016/2017 een pilot gedraaid met een op output gericht PE systeem. Een systeem dat meet of bepaalde leerdoelen en competenties zijn ontwikkeld, in plaats van of er tijd aan is besteed. Geen uren-norm; leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen PE-programma met meer vrijheid in de keuze van inhoud en leervorm.

De positieve ervaringen met de pilot en het feit dat de outputgerichte systematiek beter aansluit op de nieuwe manier van leren, hebben uiteindelijk geleid tot het bestuursbesluit om het nieuwe PE-model per 1 januari 2019 gefaseerd in te voeren.

Gefaseerde overgang nieuw PE-model 2019

Gezien de ingrijpende wijziging is het nieuwe PE-model gefaseerd ingevoerd. Dit biedt de NBA en de leden de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op de overgang.

1 januari 2019   
 • Accountants werkzaam bij advisory-tak (big four)
 • Belastingdienst
 • Deelnemende accountants / organisaties aan PE pilot

Geldende regelgeving: Voor 2019 NVPE2019, vanaf 1 januari 2020 De Herziene NVPE2019 geldend vanaf 1 januari 2020

1 januari 2020
 • Accountants werkzaam bij accountantsorganisaties met oob-vergunning
 • (overige) interne en overheidsaccountants

Geldende regelgeving: De herziene NVPE 2019 geldend vanaf 1 januari 2020

1 januari 2021
 • Alle andere accountants (samenstellende accountants / niet-oob) en accountants in business

Geldende regelgeving: Nadere voorschriften permanente educatie

31 maart 2021

Geldende regelgeving:

Wat betekent het nieuwe PE-model voor mij

Ben je of ga je binnenkort over naar het nieuwe PE-model, dan vind je op de pagina 'Wat  betekent het nieuwe model voor mij' alle praktische informatie. Denk aan:  videos, FAQs, handleiding, voorbeelden ingevulde PE-Portfolio's etc.

Waarborgen PE-kwaliteit in het nieuwe PE-model

Een outputgericht systeem zonder adequate monitoring geeft geen waarborg voor kwaliteit. Met het oog hierop zijn de volgende kwaliteitswaarborgen ingebouwd:

 • Compliance button:  Alle accountants verklaren jaarlijks met de ‘compliance button’ (vergelijkbaar met de verklaring omtrent de eed) dat zij een PE-portfolio hebben opgesteld en uitgevoerd.
 • Inhoudelijke beoordeling PE-portfolio op basis van deelwaarnemingen: Gebaseerd op risicoanalyse vraagt het bureau jaarlijks een aantal PE-plannen op. De beoordeling wordt uitgevoerd door het bureau, indien nodig met raadpleging van leden en het ACB.
 • Monitoring opvolging PE-plannen door aangewezen derden: met accountantsorganisaties worden afspraken gemaakt over de monitoring van PE-plannen van bij hen aangesloten accountants.
 • Gang naar Accountantskamer: Wanneer accountants zijn aangesproken op de kwaliteit van het PE-plan en zij geen opvolging geven aan de daaruit volgende adviezen en aanwijzingen, kan het bestuur overwegen een klacht in te dienen bij de Accountantskamer.
 • Inzetten Kennistoets: Inzet van de Kennistoets kan op twee manieren: als middel om eventuele kennislacunes inzichtelijk te maken of als extra toets om een bepaalde ondergrens aan kennis te garanderen.
 • Verplicht onderwerp: Het NBA-bestuur zet zijn beleid ten aanzien van verplichte onderwerpen voort. Een koppeling met de uitkomsten van periodieke evaluaties (AFM, RvT, Kennistoets) ligt daarbij voor de hand. Accreditatie van opleidingen met betrekking tot verplichte PE-onderwerpen blijft gehandhaafd.
 • Ondersteuning leden door NBA; Vanuit het bureau worden leden ondersteund bij de overgang naar het nieuwe systeem (ondersteuning bij het invullen van de PE-portfolio). Bijvoorbeeld door: het uitwerken van de verschillende rol(len) die de accountant vervult en daarbij behorende kennisgebieden (ontwikkeling leerpaden en opleidingsprofielen).