Pilot toekomstig PE-model

Na de goede ervaringen met de pilot voor een andere PE-systematiek voor LIO-leden, breidt de NBA de pilot in 2017 uit naar andere ledengroepen (LOA en LAIB). In deze nieuwe PE-systematiek staat het leerresultaat centraal. De verplichting om een bepaald minimum aantal PE-uren te behalen vervalt. 

Deelnemers aan de pilot bepalen zelf de inhoud, vorm en omvang van de PE-activiteiten die nodig zijn voor het professioneel uitvoeren van huidige en toekomstige werkzaamheden. Wel moeten de deelnemers elk jaar in hun PE-portfolio opnemen wat ze hebben gedaan. 

Op dit moment is de inschrijving voor de PE-pilot gesloten

NB: Deelnemers aan de LIO-pilot 2016 kunnen ook deelnemen aan de LIO-pilot 2017. 

Over de pilot

De pilot wordt intensief begeleid door een interne NBA-projectgroep. Deelname aan de pilot is vrijwillig en deelnemers krijgen een vrijstelling voor de huidige PE-regeling. Wel moeten zij voldoen aan de PE-voorwaarden van de pilot.

Na de evaluatie van de pilot bepaalt de NBA of en wanneer de nieuwe PE-systematiek definitief zal worden ingevoerd.

NB: Voor de NBA-leden die niet deelnemen aan de pilot blijft de huidige PE-regelgeving van kracht.

Achtergrond pilot toekomstig PE-model

Als uitvloeisel van het NBA-project Onderwijs, educatie en arbeidsmarkt heeft de NBA in 2015 onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig PE-model. Eerste stap hierin was een evaluatie van het huidige PE-systeem, met als conclusies:

  1. Verhoging van de kwaliteit en resultaten van de PE-inspanningen is noodzakelijk
  2. Verantwoordelijkheid voor PE meer bij de individuele accountant leggen, alleen PE-uren tellen voldoet niet meer
  3. Meer differentiatie naar doelgroep en werkzaamheden gewenst
  4. Meer vrijheid in inhoud en vorm, met daarnaast meer verplichte onderwerpen en Kennistoetsing
  5. Advies en ondersteuning bij het bepalen van zinvolle PE voor groepen en individuele leden

Kenmerken nieuwe PE-systematiek

Op basis van deze evaluatie heeft de NBA een nieuw PE-model ontwikkeld en is de pilot gestart.

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe systematiek:

  1. Leerresultaat in plaats van inspanning (geen 40 PE-uren als norm)
  2. Differentiatie naar werkzaamheden
  3. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van het PE-programma primair bij de individuele accountant/organisatie (vastlegging in eigen PE-portfolio)
  4. Meer keuzevrijheid in inhoud en vorm van de PE (gebruik van alternatieve leervormen)

Contact en meer informatie

Frank van Gelder Sr. stafmedewerker Permanente Educatie 020 301 0355