Klacht- en tuchtrecht voor individuele accountants

Wie een accountant voor een bepaalde dienst inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels. Toch kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van de accountant, de wijze waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie.

Instanties

Bij ontevredenheid probeert u er uiteraard eerst uit te komen in onderling overleg met de accountant. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties.

De in het schema genoemde instanties nemen alleen een klacht in behandeling die gericht is tegen een individuele registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent. In het register kunt u nagaan of uw dienstverlener een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent is.

Klachten over beroepsmatig handelen

Bij beroepsmatig handelen kunt u denken aan zaken als de wijze waarop de accountant zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd en de wijze waarop hij zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden jegens u heeft gedragen.

De instanties waar u met uw klacht over het beroepsmatig handelen van de accountant terecht kunt zijn:

De eerste twee instanties houden zich bezig met klachtrecht, dat vooral als doel heeft partijen nader tot elkaar te brengen. In de procedure staat de positie van de klager centraal.

De Accountantskamer is belast met tuchtrecht. In de tuchtrechtprocedure staat naast de positie van de klager met name het belang van een goede beroepsuitoefening centraal. Het doel is, naast de beoordeling van de klacht, het herstellen van het vertrouwen van het publiek in de beroepsuitoefening van de accountant.

De Accountantskamer heeft de bevoegdheid tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen. Dit kan mede een rol spelen bij uw keuze voor een bepaalde instantie. De Klachtencommissie NBA kan in een beslissing alleen oordelen of een klacht gegrond of ongegrond is.

Civielrechtelijke geschillen

Civielrechtelijke geschillen zijn bijvoorbeeld declaratiegeschillen. Voor civielrechtelijke geschillen is de Raad voor Geschillen in het leven geroepen.

Uiteraard staat u ook de weg naar de civiele rechter open. Omdat het tot de (grond)rechten behoort een geschil door de civiele rechter te laten beoordelen, kan uw accountant er ook voor kiezen het geschil met voorbijgaan van de Raad voor Geschillen voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter.

Uw keuze

Als klager maakt u zelf een keuze uit de eerder genoemde instanties. De brochure Het klacht en tuchtrecht voor accountants kan u hierbij behulpzaam zijn. Daarnaast kunnen de secretarissen van de Klachtencommissie NBA u nader informeren.

Contact

J.E.S. (Jolijn) DeLuca-Baas Secretaris Klachtencommissie 088 496 02 04