Wat wij doen

Header AIB - Wat wij doen (1600x500)

De ledengroep accountants in business voert beleid aan de hand van het opgestelde jaarplan 2019/2020. Dit bestaat uit onderstaande vier kernthema’s. Daarbij ligt de nadruk op vasthouden wat goed gaat, verbeteren waar we effectiever kunnen worden en ontwikkelen van nieuwe, met name vakinhoudelijke thema’s (zoals technologie, innovatie en business modellen).

 

Fraude, ethiek, gedrag

Voor alle accountants vormt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) de basis van hun beroepsuitoefening. In de VGBA zijn de vijf fundamentele beginselen opgenomen: professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, integriteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid waaraan een accountant zich moet houden. Als de accountant een bedreiging ervaart, die deze beginselen onder druk zet dient hij toereikende maatregelen te treffen. Indien dat niet mogelijk is moet hij zijn werkzaamheden beëindigen en zo nodig de relatie met degene waarvoor hij de werkzaamheden verricht. De VGBA vormt zo een unieke toegevoegde waarde voor de accountant in business, zijn/haar organisatie en onze maatschappij.

Carrière ontwikkeling

Onder carrière ontwikkeling verstaan we: de moderne accountant in business moet permanent werken aan zijn professionele ontwikkeling en vooral aan zijn inzetbaarheid, zowel binnen als buiten zijn/haar huidige organisatie. Met als doel dat een accountant in business aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt waardoor zijn/haar employability is gewaarborgd.

Thought Leadership

De belangrijkste vakinhoudelijke thema’s vinden leden:

  1. Ontwikkelingen in informatietechnologie en de effecten daarvan op de financiële functie
  2. Innovatie in business modellen en de rol van de financieel professional
  3. Trends en ontwikkelingen per sector

Zij voelen zich het meest verbonden met personen in een vergelijkbare (financiële) functie, vervolgens met de sector en daarna met alle accountants in business. Aspecten die een rol spelen bij dat gevoel van verbondenheid zijn de aard van de werkzaamheden, gevolgd door de gedeelde kennis en ervaring in de sector.

Wettelijke taken

Ieder lid van de NBA is ook lid van een ledengroep op basis van functie. De ledengroepen en hun bestuur hebben een wettelijke basis en zijn geregeld in de Wet op het Accountantsberoep. Op grond van artikel 17, lid 2 van de Wet op het Accountantsberoep heeft het ledengroepbestuur als taak het behartigen van de belangen van de ledengroep en het adviseren van het (algemeen) bestuur over kwesties die de ledengroep aangaan.

Het behartigen van de belangen van de ledengroep vindt onder andere plaats door ondersteuning van de leden bij hun beroepsuitoefening gericht op verhogen van het kennisniveau en vaardigheden van leden en ook door het beschikbaar stellen van vertrouwenspersonen.

Het ledengroepbestuur adviseert het NBA-bestuur gevraagd en ongevraagd. Dit heeft betrekking op bestaand of te ontwikkelen beleid bijvoorbeeld inzake opleidingen, permanente educatie, consultaties en benoemingen in besturen en commissies.

Lees verder