Over het Adviescollege voor Beroepsreglementering

Het Adviescollege voor Beroepsreglementering heeft tot taak het bestuur van de NBA te adviseren over vaktechnische aanwijzingen en regelgeving inzake de uitoefening van het accountantsberoep. Het bestuur van de NBA hecht grote waarde aan deze adviezen en zal daar slechts op goede gronden, en na overleg met het Adviescollege, van af kunnen wijken. 

Adviescollege

Het Adviescollege bestaat uit 9 beroepsgenoten met gezag, acterend zonder last (maar waar relevant wel met ruggespraak) die draagvlak hebben vanuit/herkenbaarheid hebben voor leden(-groeperingen) en die affiniteit hebben met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep teneinde de implicaties op de regelgeving en de benodigde toelichting daarop te onderkennen.

Reikwijdte van de werkzaamheden

Het Adviescollege werkt nauw samen met functionarissen van het bureau van de NBA, welke het college ondersteunen in zijn rol. Het Adviescollege maakt jaarlijks, na consultatie van de diverse belangengroepen in afstemming met het bestuur, een strategische agenda zodat de leden, ledengroepbesturen en andere belanghebbenden tijdig zicht hebben op de werkzaamheden van het Adviescollege en zich hierop kunnen voorbereiden. Een impactanalyse vormt integraal onderdeel van het due process van totstandkoming van regelgeving en andere uitingen.

De reikwijdte van de werkzaamheden van het Adviescollege betreft de vaktechnische aangelegenheden. Communicatie over bovengenoemde aspecten vormt een integraal onderdeel van de werkzaamheden van het Adviescollege. Aangelegenheden van bestuurlijke aard (waaronder handhaving) vallen buiten de reikwijdte van het Adviescollege.

De werkzaamheden van het Adviescollege zijn als volgt samen te vatten:

 • het voorbereiden van ‘verordeningen’
 • het voorbereiden van ‘nadere voorschriften’
 • het geven van ondersteuning aan de praktijk door het uitgeven van toelichtingen en best practices
 • het mede met bestuur en directie stimuleren van communicatie met het maatschappelijk verkeer
 • het vertegenwoordigen van de beroepsorganisatie op vaktechnisch gebied in internationale context. 

Daarnaast is het Adviescollege actief betrokken bij het invullen van de strategische thema’s van de beroepsorganisatie, in samenwerking met andere commissies en/of ledengroeperingen. Het betreft hier onder andere de volgende thema’s:

 • digitalisering/XBRL/SBR
 • nieuwe assurance services

Het Adviescollege dient hierbij te zorgen voor een goede en effectieve inbedding van de strategische thema’s in het regelgevend kader.

Subcommissies

Ter ondersteuning van en ter voorbereiding van de uitingen van het Adviescollege is de subcommissie Ethiek en subcommissie Assurance ingericht.

Jaarplan

Eind maart 2016 is het jaarplan van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) goedgekeurd door het bestuur. Dit jaarplan is nu beschikbaar.

Download jaarplan »

Meer informatie over jaarplan »

Vergaderschema 2017

Vergaderschema ACB en subcommissies 2017

Taken van elke subcommissie

Tot de taken van de subcommissies behoren:

 • het uitvoeren van en rapporteren over de door het Adviescollege bepaalde projecten binnen de gestelde termijnen en procedures
 • het uitvoeren van uitvoerende werkzaamheden binnen het aandachtsgebied en rapporteren aan het Adviescollege
 • het voorbereiden van publicaties over vooraf afgestemde thema’s binnen het aandachtsgebied
 • het opstellen van een jaarlijks verslag van uitgevoerde activiteiten
 • het opstellen van voorgenomen activiteiten voor het komend jaar, ter afstemming met het Adviescollege
 • het aansturen van de werkgroepen en zorgdragen voor nakoming van de afspraken inzake kwaliteit en kwantiteit van de op te leveren stukken
 • het uitvoeren van projecten binnen het aandachtsgebied of samen met andere subcommissies.

Samenstelling Adviescollege voor Beroepsreglementering

 • dhr. A. (Anton) Dieleman RA - voorzitter
 • dhr. J. (Jan) Hofmeijer RA- voorzitter assurance
 • mw. Drs. M. (Gonny) de Boer-Linde RA - interne accountancy
 • dhr. Drs. J.F. (Jan) Dekker AA - openbaar accountant / mkb
 • dhr. C.L.J.M. (Charles) Kock AA - openbaar accountant / mkb
 • dhr. E.H.R. (Marco) Schuit RA - openbaar accountant
 • dhr. G. (Gert) van den Brink AA - openbaar accountant / mkb

De samenstelling van het Adviescollege is op dit moment als volgt:

      Rol   Herkomst   Focus  
                 
  1   Voorzitter   RA   Overall leiding, internationale verhoudingen  

  2   Vice-voorzitter   AA   Non-assurance/mkb  

  3   Lid, tevens vz subcommissie Ethiek   RA   Ethiek  

  4   Lid   AA   Non-assurance/mkb  

  5   Lid, tevens vz subcommissie Assurance   RA   Assurance, controls & governance  

  6   Lid   AA   Openbaar accountant Assurance, mkb-context  

  7   Lid   RA   Interne accountancy  

  8   Lid   RA   Overall leiding, internationale verhoudingen  

  9   Lid   RA   Accountant in business, Ethiek  
                 

Het regelgevend proces van de NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) maakt regels voor haar leden. Regelmatig worden er vragen gesteld over het hoe en waarom hier van.

Lees meer over het regelgevend proces »

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Over het Adviescollege voor Beroepsreglementering

Annuleren