Contributie

Contributieverordening 
Contributiegroepen
Tenaamstelling factuur
Wijzigingen
Automatische incasso
Vermindering van contributie
Betaalkantoor 
Soorten accountants/ledengroep
Vragen?


Contributieverordeningen NBA 

Contributieverordening 2017 Algemene contributieverordening Toelichting Algemene contributieverordening

Indeling contributiegroepen

NBA-leden zijn ingedeeld in contributiegroepen. Uitgangspunt hiervoor is de indeling volgens de definities in de Verordening op de ledengroepen voor openbaar accountant, intern accountant en overheidsaccountant, accountant in business en lid zonder arbeidsinkomen. 

Schema indeling contributiegroepen en contributie 2017

Ledengroep Contributiegroep Bedrag
     
openbaar accountant H € 1.290,-intern accountant en overheidsaccountant M € 860,-accountant in business L € 430,-lid zonder arbeidsinkomen Z € 160,-

 

Handleiding vaststellen contributiegroep »


Tenaamstelling contributiefactuur

De factuur voor de contributie staat op naam en adres van het lid zelf. Ook wanneer de contributienota kan worden ingediend bij het bedrijf of de werkgever is het lid persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur. 


Doorgeven wijzigingen 

Elk lid is de contributie verschuldigd voor de contributiegroep waarin hij of zij is ingedeeld. Uitgangspunt hiervoor is de laatst door het lid zelf doorgegeven informatie over de aard van zijn werkzaamheden of zijn functie. Leden krijgen jaarlijks voor aanvang van het kalenderjaar een overzicht toegezonden met de gegevens zoals die bij onze ledenadministratie bekend zijn. 

Voor u als lid is het van belang eventuele functiewijzigingen tijdig door te geven via www.mijnnba.nl. Functiewijzigingen kunt u ook doorgeven via het e-mailadres ledenadministratie@nba.nl. Uitgangspunt voor de jaarfactuur 2017 is de stand per 1 januari 2017. 


Automatische incasso

Leden kunnen de verschuldigde contributie ook via automatische incasso voldoen. Als u de contributie met automatische incasso wilt betalen én u heeft dit het afgelopen jaar niet al gedaan, download dan het  machtigingsformulier. Het ingevulde machtigingsformulier kunt u onder vermelding van uw lidnummer retourneren aan: NBA, t.a.v. de afdeling ledenadministratie, postbus 7984, 1008 AD te Amsterdam of per e-mail ledenadministratie@nba.nl.


Vermindering contributie

Als de verschuldigde contributie voor een bepaald jaar meer bedraagt dan 4% van uw arbeidsinkomen kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de contributie. De contributie kan dan achteraf verlaagd worden tot maximaal het bedrag van de laagste contributiegroep. Let wel: u dient wel eerst de volledige contributie te voldoen.

Een vermindering kan pas na afloop van het kalenderjaar worden vastgesteld. Een verzoek hiertoe moet u binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar gemotiveerd en met opgave van uw definitieve arbeidsinkomen indienen.

Als voorbeeld: als u voor 2016 in aanmerking wilt komen voor vermindering, moet u uiterlijk 31 december 2017 uw verzoek indienen tezamen met uw ingediende IB-aangifte per 1 april 2017. Als uw verzoek terecht is, wordt het teveel betaalde teruggestort.


Betaalkantoor

Met enkele werkgevers heeft de NBA afspraken gemaakt over betaling van de contributienota’s. Die werkgevers hebben toegezegd de nota van haar werknemer(s) binnen de daartoe afgesproken termijnen te zullen betalen en ontvangen rechtstreeks de factuur. Niet elke werkgever/(accountants)kantoor heeft een dergelijke overeenkomst. Informeer eerst bij uw werkgever of sprake is van een dergelijke afspraak. Wanneer dit niet het geval is, zult u zelf een factuur ontvangen en voor tijdige betaling moeten zorgdragen.


Type accountants/ledengroepen

Leden geven zelf aan tot welke ledengroep zij behoren. Een lid kiest de ledengroep op basis van zijn of haar functie. Elk type accountant heeft een ledengroep. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van hun gegevens. 

  1.  Openbaar accountant: de accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantspraktijk. Hieronder is begrepen de externe accountant, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.
  2. Intern accountant en overheidsaccountant: de accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsafdeling behorende tot de overheid of daarmee gelijk te stellen dienst. Tot een overheidsaccountant wordt eveneens gerekend de accountant die werkzaam is bij de belastingdienst en belast is met de controle van door belastingplichtigen ingeleverde aangiften en de accountant die aan deze controle direct leiding geeft.
  3. Accountant in business: de accountant die werkzaamheden verricht, maar niet als openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant.

Lees meer in de Verordening op de ledengroepen »


Contributie 2016

Meer informatie over de contributie 2016 »


Vragen?

Voor informatie over de contributiebetaling kunt u terecht bij de ledenadministratie: ledenadministratie@nba.nl, telefoon (020) 301 0 285 of (020) 301 0 257. Of kijk of uw vraag tussen de veelgestelde vragen over contributie staat. 

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Contributie

Annuleren