Ledengroepbestuur openbaar accountants (LOA)

Het ledengroepbestuur openbaar accountants wordt gevormd door de volgende personen:

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 6 openbaar accountants met gezag, acterend zonder last of ruggespraak. Zij zijn evenredig verdeeld over kleine, middelgrote en grote kantoren. Zij hebben affiniteit met nieuwe ontwikkelingen in en rondom het beroep van openbaar accountants en onderkennen eventuele implicaties op de beroepsregelgeving. Bestuurders van de ledengroep LOA onderkennen het publieke belang dat door gebruikers van accountantsdiensten, stakeholders en maatschappij aan de openbaar accountant wordt toegekend.

De samenstelling van het ledengroepbestuur openbaar accountants weerspiegelt de gevarieerde achterban, zowel in omvang van de kantoren, als in de verschillen in werkzaamheden (controlerend, samenstellend, wel/niet in bezit van AFM-vergunning).

Taken bestuur

Het ledengroepbestuur is per 16 december 2013 ingesteld door de algemene ledengroepvergadering van de NBA en heeft de volgende drie hoofdtaken:

  1. Adviseren en initiëren m.b.t. regels, standaarden en maatregelen voor de openbaar accountant.
  2. Deskundigheidsbevordering, vaktechnische specialismen, ledenondersteuning en beroepsontwikkeling.
  3. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de openbaar accountant, ook internationaal.

Ad 1. Het bestuur LOA heeft een adviesrecht inzake regelgeving betreffende de openbaar accountant. Belangrijke ontwikkelingen vanuit de praktijk, de internationale regelgeving, politiek en maatschappij kunnen aanleiding zijn om voorstellen voor regelgeving op te stellen. Deze voorstellen voor regelgeving worden bij het Adviescollege voor Beroepsreglementering ingebracht. Het bestuur LOA kan daarnaast zowel bij het Adviescollege als het Algemeen Bestuur thema’s en onderwerpen op het gebied van regelgeving aanbrengen. Bij het opstellen van deze voorstellen kan zowel van de capaciteit en expertise van het bureau van de NBA, als van de kantoren van de aan de ledengroep deelnemende leden gebruik worden gemaakt. 

Ad 2. De Ledengroep openbaar accountants heeft een adviserende en initiërende rol t.a.v. de beleidsprioriteiten van de groep van openbaar accountants. Hiertoe kunnen voorstellen bij het Algemeen bestuur worden ingebracht. 

Het bestuur LOA maakt zich daarnaast ook specifiek sterk voor de behartiging van de belangen van die leden die in en voor het MKB werkzaam zijn.

Overlegplatformen kantoren

Onder de Ledengroep openbaar accountants functioneren twee overlegplatformen die als klankbord voor het ledengroepbestuur fungeren. Op de agenda staan zaken die van strategisch belang zijn voor de ledengroep openbaar accountants, de beroepsorganisatie en de betreffende kantoren. De kantoren kunnen via deze overlegplatformen commentaar leveren op prioriteiten, projecten en processen binnen de beroepsorganisatie en standpunten en opinies afgeven.

OPAK (grote en middelgrote kantoren overleg)

In dit tweemaandelijks overleg participeren bestuurders van de grote en middelgrote kantoren.

Kleine Kantoren Overleg

Dit klankbord bestaat uit ± 25 tot 30 accountants werkzaam als zelfstandig accountant of binnen een klein kantoor. De focus van dit overleg is uitsluitend op de kleine MKB-praktijk georiënteerd.Op 31 oktober 2012 is dit overlegplatform voor de eerste maal samengekomen om de prioriteiten voor de NBA in 2013 te bespreken. Download de infographic dat van deze bijeenkomst is samengesteld.

Contact

Wilt u meer informatie over de Ledengroep openbaar accountants? U kunt contact opnemen met:

  • Hugo van Campen AA RB (vaktechnisch medewerker MKB)
    e-mailadres: h.vancampen@nba.nl, telefoonnummer: 020 3010 392
  • Rob Heinsbroek (stafmedewerker)
    e-mailadres: r.heinsbroek@nba.nl, telefoonnummer: 020 3010 310
Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Ledengroepbestuur openbaar accountants

Annuleren