Model algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van algemene voorwaarden standaardiseert u de voorwaarden voor de door u te verlenen diensten, waaronder bijvoorbeeld betalingscondities en aansprakelijkheid. Gebruik van algemene voorwaarden in zijn algemeenheid is niet verplicht, maar wel aan te bevelen aangezien u dan niet bij elke nieuwe opdracht opnieuw hoeft op te schrijven onder welke (algemene) voorwaarden u de opdracht uitvoert. 

Download Model algemene voorwaarden Download Model algemene voorwaarden in A4-formaat

Gebleken is dat het maatschappelijk verkeer een model algemene voorwaarden soms als verplicht voorgeschreven ziet. Dat is echter niet het geval. U kunt er voor kiezen om de door NBA opgestelde voorwaarden te gebruiken maar u kunt er uiteraard ook voor kiezen om zelf algemene voorwaarden op te stellen of zelfs om helemaal geen gebruik te maken van algemene voorwaarden. Uiteraard kunnen gebruikers van de model voorwaarden ook besluiten om in individuele gevallen af te wijken van bepaalde artikelen in het model. Het staat u daarnaast vrij om de voorwaarden aan te passen en als uw eigen voorwaarden te presenteren. In dat geval adviseren wij u uw voorwaarden zelf te deponeren. U kunt dan niet verwijzen naar depotnummer 6/2013. 

Op 30 januari 2013 is door de NBA een nieuw model gedeponeerd onder nummer 6/2013. De voorwaarden met nummer 107/2008 zullen tot 31 december 2013 gedeponeerd blijven. 

De NBA heeft het model algemene voorwaarden (en het model met het alternatieve aansprakelijkheidsartikel) geactualiseerd. De geactualiseerde voorwaarden zijn op 30 januari 2013 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013.

 

Verduidelijking

Ter verduidelijking van de status van de gedeponeerde algemene voorwaarden is een begeleidend schrijven opgesteld. Tevens is een toelichting voor de gebruiker opgesteld. Ook is er een brief die u zou kunnen gebruiken om de algemene voorwaarden te introduceren bij uw cliënten.

Download Model algemene voorwaarden Download Model algemene voorwaarden in A4-formaat

Model met alternatieve aansprakelijkheidsbepaling

Ook het model met de alternatieve aansprakelijkheidsbeperking is geactualiseerd. 

Het verschil tussen de beide modellen betreft uitsluitend artikel 11: de beperking van aansprakelijkheid. In artikel 11 van het model 6/2013 is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd voor het betreffende geval, vermeerderd met het eventuele eigen risico van opdrachtnemer. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot één maal het in rekening gebrachte honorarium. Indien de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het honorarium dat in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van schade in rekening is gebracht. De aansprakelijkheid is in alle gevallen in beginsel beperkt tot een bedrag van € 300.000,=. Partijen kunnen (uiteraard) een ander maximum afspreken.

In de alternatieve aansprakelijkheidsregeling is de aansprakelijkheid gelimiteerd tot drie maal het honorarium bij Controle Opdrachten (met dien verstande dat indien de opdracht een periode bestrijkt die langer is dan 12 maanden, gekeken wordt naar drie maal het honorarium over de laatste 12 maanden) of één maal het honorarium bij overige opdrachten (met dien verstande dat indien de opdracht een periode bestrijkt die langer is dan 6 maanden, gekeken wordt naar het honorarium over de laatste 6 maanden). De aansprakelijkheid is hierbij niet beperkt tot een maximum van € 300.000,=, noch is een koppeling opgenomen met het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. De alternatieve aansprakelijkheidsregeling is opgesteld vanuit de gedachte dat er bepaalde gevallen denkbaar zijn waarbij de accountantspraktijk de beperking van de aansprakelijkheid niet wil koppelen aan de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering. Vanwege het gebruik van de termen Controle Opdracht en Overige Opdracht zijn de definities van deze termen opgenomen in de algemene voorwaarden. De leden 1, 2, 5, 6, 7 en 8 van artikel 11 zijn in het alternatieve artikel en het model 6/2013 gelijk. 

Ook ten aanzien van deze set met het alternatieve aansprakelijkheidsartikel geldt weer dat  het gebruik niet verplicht is. Het staat u vrij andere algemene voorwaarden te gebruiken, voorwaarden in de voorbeeldset aan te passen of zelfs om helemaal geen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren.

Zelf deponeren

Indien u ervoor kiest om het alternatieve aansprakelijkheidsartikel te hanteren, dient u de algemene voorwaarden zelf te deponeren bij een rechtbank of de Kamer van Koophandel.

Download Model algemene voorwaarden met alternatief aansprakelijkheidsartikel Download Model algemene voorwaarden met alternatief aansprakelijkheidsartikel in A4-formaat

Engelse vertalingen

Model 6/2013 en het model met het alternatieve aansprakelijkheidsartikel zijn in het Engels vertaald.

Download Model algemene voorwaarden Engels Download Model algemene voorwaarden Engels in A4-formaat Download Algemene voorwaarden met alternatief aansprakelijkheidsartikel Engels Download Algemene voorwaarden met alternatief aansprakelijkheidsartikel Engels in A4-formaat

Let op: buitengerechtelijke (incasso)kosten bij consumenten

Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten regelt de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012. Dit besluit is van dwingend recht bij overeenkomsten met consumenten. De NBA heeft hierover echter niets in haar voorwaarden opgenomen. Lees verder »

Vragen?

Indien u vragen heeft over de voorbeeldsets of het gebruik ervan dan kunt u contact opnemen met mr. N.J. (Nicole) Makkes (020 301 02 66).

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Model algemene voorwaarden

Annuleren