Werkgroep Controleprotocollen (COPRO)

De werkgroep Controleprotocollen (COPRO) bestaat uit vertegenwoordigers van openbare accountantskantoren en de ADR. COPRO licht subsidieregelingen en controleprotocollen door in de publieke en private sector.

Hoe werkt COPRO?
COPRO komt vijfmaal per jaar bij elkaar om protocollen te beoordelen (in februari, mei, juli, oktober en december). Naast uitvoerbaarheid voor de accountant kijkt COPRO naar de informatiebehoefte van de subsidieverstrekker en de administratieve lasten voor de subsidieontvanger. De Schrijfwijzer Accountantsprotocollen vormt hierbij de basis. Met als uitgangspunt dat al bij het ontwerp van nieuwe regels moet worden nagedacht over de rol van de accountant.

Lees meer over de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen

Lees meer over de beoordelingsprocedure

Waar vind ik de uitkomsten?
Per protocol wordt de uitkomst van de beoordeling vermeld en welke versie/jaar het betreft. De protocollen blijven de verantwoordelijkheid van de instantie die ze heeft opgesteld. COPRO wordt gewoonlijk op de hoogte gehouden van nieuwe versies, maar stelt het op prijs als nieuwe of afwijkende versies gemeld worden. Ook roept COPRO accountants op protocollen aan te melden die nog niet op het voortgangsschema voorkomen. 

Hoe werkt de uitvoeringstoets?
COPRO hanteert de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen als richtsnoer bij de beoordeling van protocollen. Ook de bijbehorende wet- en regelgeving komt aan bod. De resultaten van de toets worden gecommuniceerd aan de opstellers van het protocol. Hierbij kunnen ook adviezen tot verbetering worden gegeven. Er zijn drie eindoordelen mogelijk:

  • Uitvoerbaar. Het protocol voldoet aan de minimumeisen van de handreiking en is daarmee voor de accountant uitvoerbaar. Uitvoerbaar zijn garandeert echter niet, dat de accountant in elk individueel geval tot een goedkeurend oordeel zal komen.
  • Uitvoerbaar onder voorbehoud. Het protocol is onder voorwaarden uitvoerbaar, maar het bevat op onderdelen nog een aantal aandachtpunten die vooraf verduidelijkt moeten worden.
  • Niet uitvoerbaar. Het protocol vertoont een of meer tekortkomingen waardoor het protocol geheel of gedeeltelijk niet uitvoerbaar. Dit kan als gevolg hebben dat de accountant de opdracht niet kan aanvaarden of een niet-goedkeurend oordeel moet afgeven. COPRO kan in dat geval adviseren om van het protocol af te wijken, dan wel een NBA Alert of andere publicatie laten uitbrengen.

Beoordeling overige documentatie
COPRO kan ook (beleidsmatige) documenten op het gebied van controle beoordelen, zoals kadernota's, voorlichtingsbrochures of visiedocumenten. Dergelijke documenten zijn van betekenis voor de uitvoering van (subsidie)controles. Het kan gaan om de interpretatie van controlevoorschriften of het vastleggen van de verwachtingen van betrokken partijen.

Oneigenlijk gebruik COPRO
COPRO constateert dat in sommige controleprotocollen de goedkeuring door COPRO wordt vermeld, zonder dat het protocol aan COPRO is voorgelegd. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe versie wordt gepubliceerd van een eerder door COPRO beoordeeld protocol. Als dit het geval is maakt COPRO hiervan melding.

Hoe is COPRO samengesteld?
COPRO bestaat uit de volgende leden:

  • Anton Eelco Gerritsma (voorzitter)
  • Willemina Feenstra
  • George Straatman
  • Marja van Veen
  • Aarjen Slot

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris: M.J.P. Admiraal RA, tel. 020-3010319, email: m.admiraal@nba.nl.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Controleprotocollen (COPRO)

Annuleren