Publieke sector: zorg

De Zorgsector neemt binnen de publieke sector een aparte plaats in. Er is sprake van een driehoeksverhouding tussen consument, zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Hierbij spelen diverse wettelijke regelingen en toezichthouders een rol. De zorgverzekeringswet (Zvw) is gericht op de zogeheten Zorgmarkt Cure (curatieve zorg). De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is gericht op de Zorgmarkt Care (langdurige zorg).

Als toezichthouders zijn te noemen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) en het College Bescherming Persoongegevens (CPB). Het Zorginstituut Nederland (ZIN) beheert onder andere het verzekeringspakket, de geldfondsen en de financiering van de zorgverzekeraars. De NZa en het ZIN zijn ook bevoegd tot het opstellen van regelgeving, waaronder handleidingen en controleprotocollen.

Door de decentralisatie van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewetgeving (de drie D's) naar de gemeenten worden deze vanaf 2015 belangrijke spelers in het zorgveld.

De zorgaanbieders in de Cure en Care sector zijn divers van karakter: van de algemene ziekenhuizen en medisch specialisten tot tandartsen en paramedici, van verzorgingshuizen tot thuiszorginstellingen. De verslaggevingsregels zijn vastgelegd in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Binnen de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is een apart hoofdstuk gewijd aan verslaggevingsregels voor zorginstellingen (RJ 655).

Rol van de NBA
Door de veelheid aan regelgeving en toezichthouders wordt de accountants in de zorgsector geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan controlevoorschriften. De NBA wil voor de accountants in de zorgsector een adviserende en ondersteunende rol spelen. Enerzijds door de controlevoorschriften op uitvoerbaarheid te beoordelen, anderzijds door als kritisch adviseur op te treden bij nieuwe of gewijzigde regelgeving. Accountants moeten niet alleen hun werk goed doen, maar ook goed kunnen doen.

De zorgsector valt onder de NBA Sectorcommisie Coziek, Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van Coziek: drs. P.J.J. Vos RA, tel. 020 – 3010347, e-mail k.vos@nba.nl

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Publieke sector: zorg

Annuleren