Fraude

Openbare accountants dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en –bestrijding.

 


NBA verwelkomt rapport werkgroep»


Wanneer zij bij veel voorkomende opdrachten – controle-, beoordelings-, andere assurance-opdrachten en aan assurance verwante opdrachten – stuiten op het bestaan of het vermoeden van fraude, dienen zij in overeenstemming met de betreffende Standaarden voor de veel voorkomende opdrachten Standaard 240 te volgen en de directie van de cliënt schriftelijk in te lichten. Het bestaan of vermoeden van directiefraude wordt schriftelijk doorgegeven aan degenen belast met governance (raad van commissarissen, bestuur, etc.).

In deze gevallen, maar ook bij andersoortige opdrachten, kan sprake zijn van een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties op grond van samenloop van fraude met witwassen. Hiervoor verwijzen we u naar het vaktechnische thema Wwft

Praktijkhandreiking risicoanalyse accountantscontrole vastgoed
Praktijkhandreiking 1117: ‘Risicoanalyse accountantscontrole vastgoed is in december 2011 uitgebracht om de rol van accountants te verduidelijken bij het onderkennen met name frauderisico’s en waarderingsrisico’s bij vastgoedentiteiten. De handreiking geeft aan waar de grenzen van de verantwoordelijkheid van de controlerend accountant liggen. De praktijkhandreiking bevat ook praktische aanwijzingen voor accountants die jaarrekeningen controleren van vastgoedentiteiten. Bijvoorbeeld over het opzetten en uitvoeren van risicoanalyses als onderdeel van alle fasen (planning, interim- en balanscontrole) van de controle.

Praktijkhandreiking persoonsgerichte onderzoeken
Praktijkhandreiking 1112 geeft aanwijzingen voor het uitvoeren van persoonsgerichte accountantsonderzoeken. Deze  geldt voor alle accountants die opdrachten uitvoeren gericht op het functioneren, handelen of nalaten van handelen van een (rechts)persoon waarbij werkzaamheden met een verifiërend karakter worden verricht zoals het verzamelen en analyseren van al dan niet financiële gegevens.

Bepalingen met betrekking tot de handelwijze van de accountant
De bepalingen met betrekking tot de handelwijze van de accountant bij het constateren van mogelijke fraude zijn opgenomen in de Wta en het Bta en in de Standaard 240 - De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Fraude

Annuleren