Financiële sector

De sectorcommissies SVP en SBB van de NBA werken samen met diverse toezichthoudende en overkoepelende brancheorganisaties en ministeries aan onderstaande thema's:

Code Banken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in september 2009 de Code Banken gepubliceerd. De code is op 1 januari 2010 in werking getreden.

De NBA heeft in februari 2010 de Praktijkhandreiking 1110 ‘Code Banken: taken interne auditfunctie en externe accountant’ gepubliceerd. Praktijkhandreiking 1110 is een handreiking voor de interne auditfunctie en de externe accountant bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens paragraaf 5 van de code. Het Memo Code Banken van 22 december 2010 geeft een nadere toelichting hoe de Code te interpreteren voor accountants.

Code verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de Governance principes (code verzekeraars) in navolging van de code banken voor hun leden ingesteld.

In aanvulling hierop heeft de NBA in een aanvullend memo nadere uitleg gegeven over de gevolgen van de code voor de accountantspraktijk. Dit memo vormt een aanvulling op Praktijkhandreiking 1110 Code banken: taken interne auditfunctie en externe accountant. Omdat de Code Banken en de Code Verzekeraars nagenoeg dezelfde inhoud hebben, is vooralsnog besloten te volstaan met dit aanvullende memo. In later stadium wordt een geïntegreerde praktijkhandreiking opgesteld.

Tripartiete overleg

Samen met DNB, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie, Actuarieel Genootschap, Nederlandse Vereniging van Banken en de NBA-vertegenwoordigers (SBB,SVP) wordt gewerkt aan het Nieuwe TPO / MPO (meer partijen overleg). De huidige afspraken rond het TPO zijn in januari 2011 vastgesteld.
Het vertegenwoordigers overleg TPO komt regelmatig bij elkaar om de nieuwe ontwikkelingen in het TPO / MPO te monitoren en te stimuleren vanuit ieders eigen achtergrond en visie.

Externe Verslaggeving

Voor nadere informatie over externe verslaggeving en IFRS verwijzen we u naar de webpagina Vaktechniek > Externe Verslaggeving.

Pensioenwet

Met de invoering van de Pensioenwet (Pw) op 1 januari 2007 wordt gestreefd naar meer transparantie. De Pw introduceert een meer risicogebaseerd toezicht, gericht op consistentie tussen de inhoud, financiering en uiteindelijke realisatie van het pensioen. Daarbij krijgt het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen een wettelijke basis. Uitgangspunt van het FTK is marktwaardering, zowel voor de verplichtingen als de bezittingen. Tegenover de verplichtingen van een pensioenfonds moeten bezittingen staan van minimaal gelijke hoogte. Daarbovenop moet een fonds een buffer aanhouden, dat in de Pw het vereist eigen vermogen wordt genoemd. Het FTK is nader uitgewerkt in het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

Solvency II

Het Solvency II project moet leiden tot een nieuw solvabiliteitsraamwerk, gebaseerd op marktconsistente waardering, waarin de financiële eisen beter de risico´s weerspiegelen die de verzekeraars lopen. Ook heeft Solvency II als doelstelling om het toezicht te laten aansluiten op marktontwikkelingen. Verzekeraars leggen zich steeds meer toe op het meten en beheersen van hun risico´s. Solvency II moet deze positieve ontwikkeling stimuleren. Met Solvency II krijgt het toezicht op de risico´s die een verzekeraar loopt, en de beheersing daarvan, ook een meer centrale rol.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Financiële sector

Annuleren