Externe Verslaggeving

Jaarrekeningen worden opgesteld onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. De accountant moet vaststellen of de jaarrekening een goed beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen. Ook kijkt hij of het resultaat in overeenstemming met de regels voor financiële verslaggeving.

Het Nederlandse stelsel voor financiële verslaggeving is terug te vinden in Titel 9 Boek 2 BW en nader uitgewerkt in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die worden opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Gewijzigde jaarrekeningregels per 1 november 2015

Met ingang van 1 november 2015 zijn gewijzigde jaarrekeningregels (Titel 9 Boek 2 BW) van toepassing. Hiermee wordt de in juni 2013 aangenomen Europese jaarrekeningenrichtlijn in Nederland geïmplementeerd. De wet wijzigt onder andere de groottecriteria van artikel 2:396 lid 1 BW 2. Daarnaast wordt met de wet een nieuwe categorie rechtspersonen ingevoerd, de zogenoemde micro-ondernemingen. De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is op 9 oktober 2015 gepubliceerd in het Staatsblad. 

Visie op Externe verslaggeving

Het (toenmalige) NIVRA heeft in 2006 een langetermijnvisie op het gebied van de externe verslaggeving vastgelegd. Met deze visie moet de maatschappij duidelijkheid verschaffen over de positie van de beroepsorganisatie op het gebied van externe verslaggeving.

Daarnaast staat in de visie welke standpunten moeten worden ingenomen en welke acties er moeten worden ondernomen. De beroepsorganisatie zal niet de positie van standard setter innemen waar het externe verslaggeving betreft en evenmin verslaggevingsregels interpreteren. De NBA werkt inmiddels aan een herziening van deze visie.

download Visie op externe verslaggeving

Commissie Jaarverslaggeving

De NBA heeft de Commissie Jaarverslaggeving (CJ) ingesteld om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over vaktechnische vraagstukken op het terrein van externe verslaggeving en een goede beroepsuitoefening door de accountant te bevorderen.

IFRS

Binnen de Europese Unie is het verplicht om de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde vennootschappen volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) op te stellen. Daarnaast biedt de EU de lidstaten de mogelijkheid om de toepassing van IFRS toe te staan of te verplichten voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen en voor de vennootschappelijke jaarrekening van beursgenoteerde vennootschappen.

IFRS for SMEs

IFRS for SMEs is een in juli 2009 gepubliceerde verslaggevingsstandaard voor jaarrekeningen (general purpose financial statements) en andere vormen van financiële rapportering door SME’s (small and medium-sized entities). Op de webpagina IFRS for SMEs vindt u uitgebreide informatie hierover.

IFRS update

Wekelijks verzamelt Accountant.nl het belangrijkste nieuws en de handigste downloads over International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS update verschijnt elke donderdag.

Relevante artikelen/documenten

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Externe Verslaggeving

Annuleren