NBA-handreikingen

Een NBA-handreiking wordt uitgebracht als blijkt dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg op de toepassing van regelgeving in een bepaalde situatie. Hierbij wordt de regelgeving (wetten, verordeningen en nadere voorschriften) in onderling verband geplaatst.

De NBA heeft verschillende handreikingen uitgebracht die accountants nadere aanwijzingen geven over een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep: 

NBA-handreiking 1134 'Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant' NBA-handreiking 1133 ‘Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een bv: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk)’ NBA-handreiking 1132 ‘Controle van (tussen)holdings met beperkte eigen activiteiten’ NBA-handreiking 1132 'Practice Note Audit' (English version) NBA-handreiking 1130 'Voorbeelden toepassing VGBA' NBA-handreiking 1129 'Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura)' NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid accountant bij publicatie van persberichten over jaarcijfers NBA handreiking 1127: Opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning bij (potentiële) geschillen NBA-handreiking 1126: Juridische fusie en splitsing NBA-handreiking 1125: Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk NBA-Handreiking 1124: Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants NBA-handreiking 1123: Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen NBA-handreiking 1122: Gevolgen voor de accountantscontrole van het uitbesteden van taken aan uitvoeringsorganisaties bij decentrale overheden NBA-handreiking 1121 'Horizontaal toezichtconvenant-voor-accountant optredend als fiscaal dienstverlener' NBA-Handreiking 1120: Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en de staten van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen Praktijkhandreiking 1119: Nadere toelichtingen in de controleverklaring Praktijkhandreiking 1118: Het optreden van de accountant in de AVA Praktijkhandreiking 1117: Risicoanalyse accountantscontrole vastgoed NBA-handreiking 1116: Controle pensioenfondsen en ontwikkeling levensverwachting Praktijkhandreiking 1115: Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1114: SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1113: Inzage in de controledossiers van de openbaar accountant door de Belastingdienst Praktijkhandreiking 1112: Persoonsgerichte onderzoeken voor Accountants-Administratieconsulenten/registeraccountants Praktijkhandreiking 1111: Onderscheid tussen overige opdrachten enerzijds en assurance- en aan assurance verwante opdrachten anderzijds

Het NBA-bestuur heeft praktijkhandreiking 1110 Code Banken laten vervallen met de publicatie van de geactualiseerde handreiking 1104 per 12 februari 2013. In de geactualiseerde handreiking 1104 is praktijkhandreiking 1110 verwerkt.

Praktijkhandreiking 1109: De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie

Het NBA bestuur heeft praktijkhandreiking 1108 Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle ingetrokken met de publicatie van de NBA-handreiking 1134 Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant  per 5 november 2015.

Het NBA-bestuur heeft besloten de volgende twee NBA-handreikingen per 9 december 2014 in te trekken:

  • NBA-handreiking 1107 Declaratieomvang
  • NBA-handreiking 1106 Interne roulatie bij niet oob’s

Reden voor het intrekken van de handreikingen is dat zij onvoldoende aansluiten bij de thans geldende Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO).

Praktijkhandreiking 1105: Het begrip bedrijfsmatig handelen van een accountantskantoor Praktijkhandreiking 1104: Specifieke wettelijke verplichtignen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector Praktijkhandreiking 1103: Accountantsverklaring bij een jaarrekening; praktische aanwijzingen

Het NBA bestuur heeft besloten NBA-handreiking 1103 Accountantsverklaring bij een jaarrekening: praktische aanwijzingen in te trekken per 3 november 2015.

Het NBA bestuur heeft besloten de volgende twee NBA-handreikingen per oktober 2012 in te trekken:

  • NBA-handreiking 1102 Uitvoering van bijzondere controleopdrachten
  • NBA-handreiking 1101 De betrokkenheid van de accountant bij inbrengtransacties
Handreiking 1000: Speciale overwegingen bij het controleren van financiële instrumenten

Status Praktijkhandreikingen
Een praktijkhandreiking beoogt accountants nadere aanwijzingen te geven ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. Verwacht wordt dat accountants kennis nemen van deze aanwijzingen en deze overwegen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in de aanwijzingen. Deze publicatie heeft niet de status van beroepsreglementering.

Oproep
Bent u van mening dat een bepaalde actuele kwestie een praktijkhandreiking behoeft, of is regelgeving omtrent een specifiek onderwerp in NV COS of in overige regelgeving u niet duidelijk? Laat het ons dan weten. U kunt mailen naar: j.th.drupsteen@nba.nl.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn