NBA Alerts (voorheen Audit Alerts)

Een NBA Alert (voorheen Audit Alert) beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten aanwijzingen te geven ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. NBA Alerts komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de NBA.

Verwacht wordt dat accountants kennisnemen van deze aanwijzingen en deze overwegingen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in deze aanwijzingen. De NBA alert heeft niet de status van beroepsreglementering. Vervallen NBA (Audit) Alerts vindt u in het archief. Hieronder worden alleen de nu geldige vermeld.

De NBA heeft de volgende Alerts uitgebracht:


NBA Alert 41: Woningcorporaties
Deze Alert wijst accountants op specifieke risico’s bij de controle van het boekjaar 2016 als gevolg van de verplichting te waarderen op marktwaarde en de komende scheiding tussen commerciële en maatschappelijke activiteiten op basis van de jaarrekening 2016.

De Alert geeft ook in overweging om op in verband met de toegenomen risico’s een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling te laten uitvoeren bij de audits van de grotere woningcorporaties (meer dan 1500 wooneenheden).  Hierbij wordt verwezen naar artikel 18 lid2 van het Bta.

Download NBA Alert 41, Woningcorporaties »

NBA Alert 40: Controle van de Solvabiliteit II Toezichtrapportage bij verzekeraars
Naar aanleiding van de implementatie van Solvency II verandert de controle van de verzekeringsstaten die verzekeraars moeten opstellen ten behoeven van DNB. De NBA heeft ten behoeve van de accountants betrokken bij de controle van deze staten NBA Alert 40 opgesteld. In de Alert wordt ingegaan op een aantal specifieke zaken met betrekking tot de controle van de staten, zoals bijvoorbeeld de bepaling van de materialiteit.

Het is de bedoeling dat deze Alert, rekening houdend met de ervaringen bij de controle van de staten 2016, in de loop van 2017 verwerkt zal worden in de bestaande NBA-handreiking 1104, Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector.

Download NBA Alert 40, Controle van de Solvabiliteit II Toezichtrapportage bij verzekeraars Download NBA Alert 40, Audit of Solvency II Supervisory reporting by insures


NBA Alert 39: Sociaal Domein 2015

Gemeenten leggen in hun jaarrekening 2015 voor het eerst verantwoording af over ca. 7,4 miljard aan bestedingen in het sociaal domein. Het gaat om jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning aan inwoners door zorgorganisaties (Wmo).  Van accountants wordt verwacht dat zij controleren of de cijfers in de gemeentelijke jaarrekening juist en volledig (getrouw) zijn weergegeven, en of deze overeenstemmen met de regels en de nader gemaakte afspraken (rechtmatigheid). In NBA Alert 39 heeft de NBA haar overwegingen en de gevolgen daarvan voor de controle van de jaarstukken 2015 van gemeenten en voor de oordeelsvorming van de accountant vastgelegd.

NBA Alert 39: Sociaal Domein 2015

NBA Alert 38: Kantoorroulatie
Medio juni wordt de EU regelgeving op het gebied van kantoorroulatie van kracht. De implementatie van de kantoorroulatie op grond van de EU regelgeving heeft tot de nodige complexiteit geleid, door de EU-bepalingen zelf en als gevolg van herzieningen in de Nederlandse wetgeving. Dit heeft tot vragen geleid bij accountants en organisaties van openbaar belang. In NBA Alert 38 wordt een nadere toelichting op de Europese regelgeving wordt gegeven. De alert bevat een inzichtelijk schema met de vereiste data van wisseling en toelichting op de terminologie.  

Download NBA Alert 38: Kantoorroulatie »

NBA Alert 37: Eerdere toepassing BW 2
De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (hierna: Uitvoeringswet) bevat een aantal nieuwe voorschriften voor de jaarrekening welke in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden opgenomen. Tevens zijn de grensbedragen voor middelgrote en kleine rechtspersonen verhoogd. Daarnaast is een nieuwe categorie micro-rechtspersonen geïntroduceerd. De uitvoeringswet geeft de mogelijkheid de regels in de uitvoeringswet eerder toe te passen. In NBA Alert 37 wordt aangegeven hoe accountants hier mee om kunnen gaan.

NBA Alert 37: Eerdere toepassing BW 2

NBA Alert 36: Geschenken en gastvrijheid
Deze alert heeft betrekking tot artikel 27 van de ViO. Artikel 27 en de toelichting daarop blijken niet in overeenstemming. Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die zijn ontvangen of verstrekt door een ander onderdeel van het netwerk van de accountantseenheid vallen niet onder artikel 27. Zoals uit de tekst van de toelichting al was af te leiden, was dit niet bedoeld. Het bestuur van de NBA is voornemens aan een komende ledenvergadering een voorstel voor te leggen waarmee het netwerk onder de werkingssfeer van artikel 27 wordt gebracht.

Deze Alert is per 6 december 2016 door het NBA bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud is opgenomen in de gewijzigde ViO die per mei 2016 in werking is getreden.

NBA Alert 35 - Het overleg met de AFM bij een juridische procedure aangespannen door de verantwoordelijke partij
Deze alert roept op om bij een juridische procedure tussen de accountant en zijn klant- voordat de opdracht wordt beëindigd - te overleggen met de AFM over de overdracht van de opdracht naar een opvolgende accountantsorganisatie.

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud is opgenomen in de VAO die per 1 januari 2015 in werking is getreden.

NBA Alert 34 - Enkele vragen met betrekking tot de definitie van gelieerde entiteiten
Deze alert gaat in op een aantal vragen uit de praktijk met betrekking tot het begrip gelieerde entiteiten in de ViO. Bij de invulling van dit begrip is aansluiting gezocht bij het wetsvoorstel voor de “Wijzigingswet financiële markten 2015".

Deze Alert is per 6 december 2016 door het NBA bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is achterhaald.

NBA Alert 33 - EU regelgeving over derivatentransacties; gevolgen voor accountants en cliënten
In deze Alert staat op welke organisaties deze regels van toepassing zijn. En wat de rol van de accountant hierbij is.

De EU heeft als reactie op verschillende incidenten met derivatentransacties nieuwe regelgeving EMIR (European Market Infrastructure Regulation) uitgevaardigd.  Deze regels zijn van toepassing op alle organisaties die gebruikmaken van derivaten. EMIR heeft als doel om de derivatenmarkt te herstructureren en veiliger en transparanter te maken.
EMIR heeft ook gevolgen voor accountants en deze Alert gaat hierop in. Ook bij samenstellingsopdrachten kan het verstandig zijn deze regelgeving met de cliënt te bespreken en vast te stellen dat voldaan is aan de verplichtingen  die EMIR oplegt. Veel organisaties maken namelijk gebruik van derivaten, ook in het mkb en in de publieke sector.

Deze Alert is per 6 december 2016 door het NBA bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is achterhaald.

NBA Alert 32 - Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg

De jaarrekeningen van GGZ-instellingen die hoofdzakelijk via de zorgverzekeringswet worden gefinancierd kunnen geen goedkeurende verklaring van accountants krijgen. Daarvoor bevatten de cijfers te veel onzekerheden. De NBA adviseert leden om een verklaring met beperking af te geven bij de jaarcijfers van GGZ-instellingen, of om af te zien van een oordeel. 

Deze Alert is per 6 december 2016 door het NBA bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is achterhaald.

NBA Alert 31- Controleverklaringen financiële overzichten medisch specialistische zorginstellingen 2013

De instellingen voor medisch specialistische zorg hebben bij het opstellen van hun financiële overzichten over 2013 opnieuw te maken met systeemcomplexiteit. Deze instellingen betreffen onder andere algemene en categorale ziekenhuizen, de universitaire medische centra (UMC’s) en de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s).

Deze Alert is opgesteld om accountants te wijzen op de implicaties van registratieverplichtingen en de gevolgen van systeemcomplexiteiten uit 2013.

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is achterhaald.

NBA Alert 30 - Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012

Woningcorporaties (toegelaten Instellingen) worden geconfronteerd met diverse (voorgenomen) kabi-netsmaatregelen voor de gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen onder meer:

  1. de Wet verhuurderheffing. Deze wet geldt voor alle verhuurders met meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde sector. De heffing loopt naar verwachting op naar € 1,7 miljard in 2017;
  2. een verruiming van het huurbeleid. In 2013 is de verruiming van het huurbeleid voor 2013 door de Eerste Kamer goedgekeurd. De basis voor de huurprijs blijft het WoningWaarderingSysteem met een toegestane huurverhoging boven inflatie gebaseerd op het inkomen van de huurder.
  3. prijsdalingen op de vastgoedmarkt en een door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) opge-legde heffing voor saneringssteun voor 2013 van € 503 miljoen (4% van de huursom). Het CFV heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2013-2017 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2014 tot en met 2017 van respec-tievelijk 3%, 3%, 2% en 1% van de jaarlijkse huursom.

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is verouderd

NBA Alert 29 - Jaarrekening en de Flex-BV wetgeving

Door invoering van de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ (‘Flex-BV’) zijn sinds 1 oktober 2012 het wettelijk minimumkapitaal en de daarmee verband houdende kapitaalbeschermingsvoor-schriften bij een besloten vennootschap vervallen. In het nieuwe BV-recht wordt het bestuur van de vennootschap verplicht om bij elke vorm van uitkering van vermogen aan aandeelhouders te toetsen of deze, gelet op de belangen van schuldeisers, verantwoord is. 

Deze Alert is per 6 december 2016 door het NBA bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is achterhaald.

NBA Alert 28 - Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2012 van instellingen voormedisch specialistische zorg

Instellingen voor medisch specialistische zorg moeten bij het opstellen van hun financiële overzichten over 2012 rekening houden met diverse systeemwijzigingen, die tezamen voor een complexe situatie hebben gezorgd. Tot genoemde instellingen behoren onder andere algemene en categorale ziekenhuizen, de universitaire medische centra (UMC’s) en de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s).

Deze Alert bevat aanwijzingen voor de controle van de jaarrekening en de aan de omzet gerelateerde deelverantwoordingen van de instellingen over 2012.

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is achterhaald.

NBA Alert 27 - Scheiding controlediensten & andere werkzaamheden en verplichte kantoorroulatie

Met de vaststelling van de Wet op het Accountantsberoep heeft de wetgever op 11 december 2012 twee amendementen goedgekeurd die invloed hebben op de werkzaamheden die een accountantsorganisatie uitvoert bij een organisatie van openbaar belang (OOB). De amendementen zijn verwerkt in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De wetsaanpassingen beogen de onafhankelijkheid van de controlerende accountant van OOB’s te verhogen door te verbieden dat de accountantsorganisatie andere werkzaamheden verricht naast controlediensten en door de invoering van een verplichte kantoorroulatie.

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is achterhaald door aansluiting bij de Europese Verordening. Het onderwerp scheiding controlediensten en andere werkzaamheden is per 1 januari 2014 verankerd in de ViO

NBA Alert 26 - Frauderisicofactoren in het licht van de economische crisis

Sinds enige tijd is - als gevolg van de financiële crisis - de druk op ondernemingen, instellingen en overheden toegenomen. Zo is het moeilijker geworden om financiering aan te trekken, staan omzet en marges onder druk, moeten overheden fors bezuinigen en bestaan, mede door de druk op de euro, grote onzekerheden op financiële markten. Deze omstandigheden kunnen leiden tot grote druk op bestuur en werknemers van de entiteit om de continuïteit van de entiteit te waarborgen.

De economische crisis kan ook in de privésituatie tot financiële problemen leiden. Dalende huizenprijzen, mogelijk verlies van baan (van partners) en dalende koopkracht kunnen de druk op het management en de medewerkers aanzienlijk vergroten. Deze omstandigheden kunnen er toe leiden dat als gevolg van de crisis er een verhoogd risico op fraude bestaat op het niveau van entiteiten en de hieraan verbonden individuen.

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is verouderd.

Audit Alert 25 - Verklaringen jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen

Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZinstellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een naderetoelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan deRegeling Verslaggeving WTZi

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de Alert is vervangen door Alert 32.

Audit Alert 24 - Korting pensioenfondsen

De NBA heeft vandaag Audit Alert 24 Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in controleverklaring ingeval van voorgenomen korting pensioenaanspraken op of vóór 1 april 2013 uitgebracht. Deze Audit Alert behandelt de situatie waarin een pensioenfonds voor het opmaken van de jaarrekening 2011 het principebesluit neemt dat zij voorwaardelijk voornemens is de pensioenaanspraken uiterlijk per 1 april 2013 te korten vanwege onvoldoende opgetreden herstel.

Het voorgenomen korten van de rechten van deelnemers in een pensioenfonds is historisch gezien een zeer uitzonderlijke maatregel. In deze Audit Alert wordt ingegaan op de impact van de voorgenomen korting op de verslaggeving, de accountantscontrole en de controleverklaring. Over de voorgenomen korting moet transparant worden gerapporteerd in het bestuursverslag en de jaarrekening. Dit houdt tevens in dat de accountant hier op professioneel-kritische wijze mee omgaat in zijn controle. Indien de voorgenomen korting materieel is voor het inzicht en fundamenteel voor het begrip, kan dit implicaties hebben voor de controleverklaring.

De NBA heeft een voorbeeldtekst opgenomen van een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in een goedkeurende controleverklaring indien de accountant tot de conclusie komt dat de genoemde toelichting aanvaardbaar is in de onderhavige specifieke situatie. Indien de toelichting niet aanvaardbaar is, kan dit ertoe leiden dat de accountant een niet goedkeurende verklaring verstrekt.

Alert 24: Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de Alert niet meer nodig is vanwege het nieuwe financieel toetsingskader.

Audit Alert 23

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is verouderd.

Audit Alert 22 - De controle van staatsobligaties met landenrisico

Binnen de Europese Unie wordt gezocht naar oplossingen voor de schuldencrisis als gevolg van hoog oplopende overheidstekorten in een aantal landen. Deze oplossingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit financiële ondersteuning door een noodfonds van de EU, macroeconomische hervormingen door de probleemlanden zelf en een financiële bijdrage door de private sector. Ondernemingen en andere organisaties die in het bezit zijn van staatsobligaties met een landenrisico worden hierdoor geconfronteerd met een grote mate van onzekerheid over de waardering van hun directe en indirecte belangen in dergelijk staatspapier.

De onzekerheid over de toekomstige kasstromen van staatsobligaties met landenrisico brengt een risico met zich mee van onjuiste waardering, welke materieel voor het beeld van de jaarrekening kan zijn. Audit Alert 22 is van belang voor alle accountants die betrokken zijn bij verantwoordingen van ondernemingen en andere organisaties, die staatsobligaties met een landenrisico bevatten. Deze Audit Alert is ook van toepassing op overige (afgeleide) financiële instrumenten met een direct of indirect landenrisico.

Deze Alert is per 3 november 2015 door het NBA-bestuur ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze Alert is dat de inhoud inmiddels is verouderd.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

NBA Alerts

Annuleren