Overzicht kosten en tarieven 2015

Grondslagen

Op grond van artikel 30 lid 2 van de Wet op het accountantsberoep worden de kosten van de toetsing, dan wel hertoetsing in rekening gebracht bij de getoetste accountantspraktijk. 

Voor het beoordelen en goedkeuren van het verbeterplan wordt eveneens krachtens artikel 30 lid 2 van de Wet op het accountantsberoep een tarief in rekening gebracht waarvan de hoogte in de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen is vastgesteld. 

Voor een verzoek tot tijdelijke vrijstelling of de verlenging daarvan wordt een tarief in rekening gebracht waarvan de hoogte ook in de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen is vastgesteld. Zie het hiernavolgend overzicht. 

Overzicht tarieven

 Het bestuur stelt op basis van de gegevens uit de monitoringvragenlijst 2015 vast tot welke categorie een accountantspraktijk of een accountantsafdeling behoort. Als omzet geldt de omzet in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de accountantspraktijk voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen, zoals moet worden opgegeven in de zogenoemde monitoringvragenlijst. Daarbij geldt als peildatum voor de vaststelling van het aantal accountants dat werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantspraktijk of een accountantsafdeling 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de accountantspraktijk of de accountantsafdeling voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.

Voor de toepassing van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen worden de hiernavolgende categorieën van accountantspraktijken en accountantsafdelingen onderscheiden: 

Categorie en definitie

 I. De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden, met een omzet van ten hoogste € 450.000,– per jaar en welke geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht; of de accountantsafdeling waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden en welke geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht.

II. De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden, met een omzet van meer dan € 450.000,– per jaar en welke geen assurance-opdrachten verricht.

III. De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden en welke één of meer assurance-opdrachten verricht.

IV. De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij ten hoogste twee accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste twee accountants zijn verbonden en welke geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht.

V. De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij ten hoogste twee accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste twee accountants zijn verbonden en welke één of meer assurance-opdrachten verricht.

VI. De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assurance-opdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten hoogste negen accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste negen accountants zijn verbonden.

VII. De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assurance-opdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten minste tien en ten hoogste negenenveertig accountants werkzaam zijn of waaraan ten minste tien en ten hoogste negenenveertig accountants zijn verbonden.

VIII. De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assurance-opdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten minste vijftig en ten hoogste tweehonderd accountants werkzaam zijn of waaraan ten minste vijftig en ten hoogste tweehonderd accountants zijn verbonden.

IX. De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assurance-opdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar meer dan tweehonderd accountants werkzaam zijn of waaraan meer dan tweehonderd accountants zijn verbonden.  

Tarief (her)toetsingen (Artikel 12 Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen) 

Categorie Toetsing Hertoetsing
I € 1.650,- € 3.200,-
II € 2.350,– € 4.155,–
III € 2.350,– € 4.155,–
IV € 2.650,– € 4.870,–
V € 3.650,– € 6.510,–
VI € 4.750,– € 9.020,–
VII € 25.000,– € 44.895,–
VIII € 41.500,– € 74.825,–
IX € 66.500,– € 119.720,–

 

Een toetsing in categorie I wordt in beginsel door één toetser uitgevoerd. Een hertoetsing in categorie I alsmede (her)toetsingen in de overige categorieën worden in beginsel door ten minste twee toetsers uitgevoerd. Bovenvermelde tarieven gelden ongeacht het aantal ingezette toetsers.

In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven zoals hierboven vermeld, verhoogd met € 1.320,– per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle. 

Tarief verbeterplan (Artikel 4 Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen)
Het tarief bedraagt € 1.230,– per beoordeeld verbeterplan.
In afwijking hiervan € 550,- per beoordeeld verbeterplan, indien het eindoordeel waaruit de verplichting om het verbeterplan in te dienen voortvloeit, zijn grond vindt in het oordeel over de uitvoering van assurance-opdrachten door de accountantspraktijk of de accountantsafdeling en deze accountantspraktijk of –afdeling naar aanleiding van het eindoordeel schriftelijk heeft verklaard geen assurance-opdrachten meer uit voeren. 

Tarief vrijstellingsverzoek (Artikel 5 Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen)
Het tarief bedraagt:
a. bij een eerste vrijstellingsverzoek € 205,–;
b. bij een tweede of volgend vrijstellingsverzoek € 515,–.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Kostenoverzicht

Annuleren