Raad voor Toezicht

Missie

De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door Accountants-Administratieconsulenten en registeraccountants. Hiertoe onderwerpt de Raad accountantspraktijken en accountantsafdelingen periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling.

Toezicht en handhaving NBA

Het accountantsberoep is in Nederland bij wet geregeld. De Wet op het accountantsberoep legt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onder meer de taak op om te zorgen voor een goede beroepsuitoefening van accountants. Toezicht op een goede beroepsuitoefening en handhaving van de voor accountants geldende wet- en regelgeving dragen daar aan bij. Het toezicht op de naleving en handhaving van de geldende wet- en regelgeving is binnen het accountantsberoep geregeld door middel van klacht- en tuchtrecht en door periodieke kwaliteitstoetsingen door de Raad voor Toezicht.

Via Wet-en-regelgeving > Regelgeving beroepsorganisatie op NBA.nl is de actuele regelgeving te downloaden.

Raad voor Toezicht

De Raad voor Toezicht is bij mandaat, volmacht en machtiging belast met het toezicht op de beroepsuitoefening van accountants. De Raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en plaatsvervangend voorzitter afkomstig uit de rechterlijke macht en een vijftal accountantsleden. De Raad oefent namens de NBA toezicht uit door middel van periodieke kwaliteitstoetsingen bij accountantspraktijken en accountantsafdelingen. Iedere accountantspraktijk of -afdeling wordt ten minste eens in de zes jaar getoetst, maar op basis van risico-indicatoren kan dit vaker of sneller zijn.  Bij deze toetsingen wordt vastgesteld of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van deze accountantspraktijken en -afdelingen voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep gestelde eisen. Daarbij zijn drie oordelen mogelijk:

a. het stelsel voldoet;

b. het stelsel voldoet op belangrijke onderdelen niet;

c. het stelsel voldoet niet.

Indien wordt vastgesteld dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing op belangrijke onderdelen niet voldoet, dan moet de accountantspraktijk dan wel de accountantsafdeling een door de Raad goed te keuren verbeterplan opstellen, waarna in beginsel na een jaar een hertoetsing volgt. Indien de hertoetsing opnieuw een negatief resultaat oplevert, dan volgt gelijk een oordeel “voldoet niet” en kan de Raad een advies aan het bestuur van de NBA uitbrengen om een tuchtactie bij de Accountantskamer in Zwolle aanhangig te maken tegen de verantwoordelijke accountant(s).

In die gevallen waar sprake is van zeer ernstige misslagen in de beroepsuitoefening wordt in de regel tot het oordeel gekomen dat het stelsel niet voldoet. In dat geval zal de Raad voor Toezicht in beginsel direct een advies aan het bestuur van de NBA uitbrengen om een tuchtactie bij de Accountantskamer in Zwolle aanhangig te maken tegen de verantwoordelijke accountant(s).

De Raad kan – indien daartoe aanleiding bestaat – een thematisch onderzoek uitvoeren. Een thematisch onderzoek richt zich op een specifiek aspect van de beroepsuitoefening.

Naast de periodieke kwaliteitstoetsingen kan de Raad op verzoek van het NBA-bestuur een incidentenonderzoek instellen naar vermeende tekortkomingen in de beroepsuitoefening van een accountant. Een incidentenonderzoek richt zich feitelijk op de vraag of een accountant in een bewuste situatie klachtwaardig heeft gehandeld. Op basis van de resultaten van een incidentenonderzoek adviseert de Raad het bestuur van de NBA over het al dan niet aanhangig maken van een tuchtactie tegen de accountant(s) waarop het onderzoek betrekking had. 

Jaarlijks brengt de Raad voor Toezicht aan het NBA-bestuur een verslag uit van de werkzaamheden waarin een geanonimiseerd overzicht wordt opgenomen van de resultaten van de uitgevoerde (her)toetsingen. Dit verslag wordt door het bestuur gepubliceerd.

Samenstelling Raad voor Toezicht

mr. N. (Nico) Schaar (voorzitter)
mr. M.J.C. (Theo) Koens (plv. voorzitter)
O. (Onno) Opzitter RA
L.A.E.M. (Léon) van Dun AA
mevr. drs. T.L. (Tea) Enting-Beijering RA
De heer A. (Alex) van der Meer AA
De heer J.A.M. (Jan) Stael RA

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Raad voor Toezicht

Annuleren