Standard Business Reporting

Standard Business Reporting is de gestandaardiseerde wijze waarmee private en publieke organisaties verantwoordingsrapportages kunnen ontvangen. SBR gaat verder dan alleen de standaardisatie van het uit te wisselen bericht (in het XBRL formaat), zoals een jaarrekening of een aangifte omzetbelasting, maar richt zich ook op de wijze waarop de verantwoordingsrapportages worden verzonden. Bij dit laatste valt te denken aan een uniforme identificatie- en authenticatie middel, zoals het gebruik van het persoonsgebonden beroepscertificaat.

Verplichtstelling

Op dit moment is een traject gaande voor de wijziging van een aantal artikelen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. Doel van deze wetswijzigingen is de toekomstige verplichting om alleen op elektronische wijze te mogen deponeren aan de Kamer van Koophandel. Met elektronisch deponeren wordt bedoeld via SBR (digitale aanlevering via Digipoort) door de intermediair of ondernemer. Naast de SBR wijze is het voor ondernemers ook mogelijk om de online service “Zelf deponeren jaarrekening” van de Kamer van Koophandel te gebruiken.

Rechtspersonen bedrijfsklasse micro of klein

De wetswijziging gaat gefaseerd in. Als het traject geen vertraging kent, dan mogen de jaarrekeningen van publicatieplichtige rechtspersonen die vallen onder de bedrijfsklasse micro of klein, voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016, uitsluitend elektronisch worden gedeponeerd. Een papieren jaarrekening deponeren is dan niet meer toegestaan.

Rechtspersonen bedrijfsklasse middelgroot  en groot

Rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot volgen een jaar later. Grote rechtspersonen moeten pas voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2019 hun jaarrekening elektronisch te deponeren. De reden dat de verplichting voor grote rechtspersonen pas na 1 januari 2019 start, heeft te maken met de Europese verplichting voor het gebruik van één elektronisch formaat (het European Single Electronic Format) bij het opstellen van de jaarlijkse financiële verslagen. Deze verplichting gaat vanaf 1 januari 2020 (boekjaar 2019) gelden voor uitgevende instellingen, zoals beursgenoteerde ondernemingen.

Hoe het ESEF er exact uit gaat zien wordt in de komende periode door de ESMA nader bepaald. In het huidige consultatievoorstel staat dat alle financiële verslagen (met een enkelvoudige- of geconsolideerde jaarrekening) in ieder geval moeten worden opgesteld in PDF. Voor een financiële verslag met een geconsolideerde jaarrekening geldt aanvullend de eis dat de jaarrekening ook opgesteld moeten worden op basis van gestructureerde data (lees XBRL). Indien een Europese lidstaat al heeft ingevoerd dat een publicatie op basis van gestructureerde data moet, dan staat de ESMA aanvullende varianten toe.

Fasering ESEF

Fasering verplichtstelling SBR

*1) Ondernemers van micro, kleine en middelgrote ondernemingen mogen gebruik maken van de online service “Zelf deponeren jaarrekening” van de Kamer van Koophandel. Het deponeren voor middelgrote ondernemingen is overigens niet mogelijk zonder tussenkomst van een accountant, aangezien de deponering moet worden voorzien van een verplichte controleverklaring.

*2) Middelgrote en grote ondernemingen die vallen onder de uitgevende instellingen moeten pas vanaf boekjaar 2019 te voldoen aan de ESMA verplichting.

3*) De definitieve regels zullen pas worden opgesteld na de consultatie over de ESEF. 

SBR Assurance oplossing

Met het verdwijnen van de papieren jaarrekening, verdwijnt ook de papieren accountantsverklaring, de ‘natte’ handtekening van de accountant daarop en het getrouwe beeld waarop de controleverklaring in principale is gebaseerd.

De SBR jaarrekening is opgesteld in het XBRL formaat. Dit is een gestructureerde data formaat dat voor de mens niet zondermeer leesbaar is. Aangezien het oordeel van de accountant in grote mate gebaseerd is op het getrouwe beeld van de financiële overzichten, is een assurance oplossing uitgewerkt dat aansluit met de nieuwe ontstane situatie: de SBR Assurance oplossing. Deze oplossing houdt eveneens rekening met de digitale communicatie van de jaarrekening, de digitale accountantsverklaring en de digitale ondertekening.

De SBR Assurance oplossing bestaat in hoofdlijnen uit een drietal pijlers:

1. Normatieve presentatie

Een jaarrekening opgesteld in het XBRL formaat is te vergelijken met de broncode van een webpagina. Voor de mens is HTML niet of nauwelijks leesbaar. Er is software, zoals een webbrowser, voor nodig om de broncode om te zetten naar een leesbare webpagina. Dit zelfde is ook van toepassing op XBRL. Met speciale software moet de XBRL jaarrekening worden gerenderd naar een leesbaar en begrijpelijk document.

Uniform Presentation (UP)

Een complicerende factor hierbij is dat een taxonomie over onvoldoende afspraken beschikt om er voor te zorgen dat er ook op een consistente wijze door software kan worden gerenderd. Hierdoor ontstaat het risico dat het ‘getrouwe beeld’ dat de opsteller of accountant voor ogen had, afwijkt met het beeld van de gebruiker. Om een consistente rendering af te dwingen heeft de NBA aanvullende regels opgesteld: de Uniform Presentation. De definitieve versie van de UP wordt opgeleverd na de publicatie van de Nederlandse Taxonomie 2016.

De UP is een generieke specificatie (dus niet alleen voor jaarrekeningen) dat, mits correct ingebouwd in de software, er voor zorgt dat alle ontvangers van een XBRL-document in staat zijn om hetzelfde beeld te vervaardigen. Aspecten als volgorde, zoals de rangschikking van de verschillende onderdelen van een rapportage en de ordening van de perioden, worden in de UP behandeld.

Het beeld dat op basis van de UP wordt vervaardigt is een consistent beeld dat nog niet voldoet aan de eisen die het maatschappelijk verkeer stelt aan een jaarrekening. Om aan deze eisen te voldoen zijn er wederom aanvullende regels nodig. Voor een jaarrekening die moet voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving worden deze regels opgenomen in de specificatie Normatieve Presentatie. Deze specificatie wordt gepubliceerd na de definitieve publicatie van de UP.


Uniform Presentation

Overzicht van de presentatiedefinities om te komen tot een getrouw beeld.

2. NBA taxonomie

De NBA taxonomie is een XBRL taxonomie dat onder verantwoordelijk van de NBA wordt opgesteld. Met deze taxonomie is het mogelijk om de diverse accountantsverklaringen in het XBRL formaat op te stellen. Meer informatie is te vinden op de pagina over de NBA taxonomie.

Om de accountant te faciliteren met het opstellen van een accountantsverklaring in het XBRL formaat wordt de NBA Verklaringengenerator op termijn uitgebreid met de mogelijkheid om de samengestelde verklaring op te slaan in het XBRL formaat.

3. Signing & linking

Nu de jaarrekening en de accountsverklaring digitaal worden gedeponeerd is het niet meer mogelijk om de handtekening op de accountantsverklaring met de pen te zetten. Hiervoor komt het digitaal ondertekenen met een persoonsgebonden beroepscertificaat voor in de plaats. Naast het ondertekenen van de accountantsverklaring wordt het beroepscertificaat ook gebruikt voor het waarmerken van de jaarrekening.

In het waarmerkingsproces wordt rekening gehouden met toevoegingen in de digitale jaarrekening na het verstrekken van de accountantsverklaring. Hierbij moet worden gedacht aan het gegeven of de jaarrekening is vastgesteld en op welke datum deze dan is vastgesteld.

Hoewel in het proces voor het ondertekenen van de accountantsverklaring en het waarmerken van de jaarrekening een identieke technische handeling (hashen) wordt verricht, is de juridische betekenis van elke hash verschillend. De verschillen (ondertekeningseigenschappen) zijn nadrukkelijk opgenomen in het SBR Ondertekeningsbeleid. Van de ondertekeningseigenschappen wordt vervolgens ook een hash vervaardigt.

In de laatste fase van het signing & linking proces worden de drie hashes door de accountant digitaal ondertekend met het persoonsgebonden beroepscertificaat en in een apart bestand geplaatst (detached signature). Hiermee wordt ook gewaarborgd dat de jaarrekeningen en de accountantsverklaring onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Bij het deponeren van de jaarrekening, inclusief accountantsverklaring, aan de Kamer van Koophandel worden uiteindelijk drie bestanden verstuurd: de jaarrekening, de accountantsverklaring en het detached signature-bestand dat de hashes en de elektronische handtekening bevat.

De technische specificaties van het signing & linking zijn gepubliceerd op de website van de Aansluit Suite Digipoort. Deze website is overigens bestemd voor softwareontwikkelaars.

SBR Groenboek

In november 2013 is het NBA-Groenboek “De accountant in een SBR-omgeving” gepubliceerd. Dit groenboek is bedoeld om accountants handvatten te geven bij de uitvoering van pilots die betrekking hebben op het digitaal deponeren van jaarrekeningen en de SBR assurance die daarbij een rol speelt

Het groenboek zal in de komende periode volledig worden herzien en aansluiten bij de gevolgen van de komende wetswijziging voor de verplichtstelling. De actualisering van het groenboek wordt verzorgt door de werkgroep Groenboek.


 

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Standard Business Reporting

Annuleren