Bezwaarschriftenprocedure

Bent u het oneens met een bestuursbesluit van de NBA? Dan heeft u de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur (Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam). Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Zodra het bezwaarschrift binnen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Commissie voor de bezwaarschriften

Bij de behandeling van een bezwaarschrift kan het bestuur zich laten adviseren door de Commissie voor de bezwaarschriften. Voordat de commissie advies uitbrengt over het bezwaarschrift, houdt ze meestal een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Bij de hoorzitting is ook een vertegenwoordiger van de NBA aanwezig en ook die mag reageren op uw bezwaarschrift.

De commissie stelt vragen als dat nodig is. Aan het eind van de hoorzitting bekijkt de voorzitter of de commissie genoeg informatie heeft om een advies te geven. De commissie brengt vervolgens een advies uit. Naar aanleiding van dit advies beslist het bestuur op uw bezwaarschrift. Het bestuur kan slechts gemotiveerd van het advies afwijken. Bij afwijking wordt het advies met de beslissing op bezwaar aan de bezwaarmaker toegezonden.

Beroep tegen een beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Postbus 20021, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Juridische grondslag

 

Benoemingsbesluit leden Commissie voor de bezwaarschriften NBA (2015) Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften (2013) Benoemingsbesluit lid van de Commissie voor de bezwaarschriften (2012) Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA (2011) Benoemingsbesluit lid en secretaris van de Commissie voor de bezwaarschriften (2011) Benoemingsbesluit lid van de Commissie voor de bezwaarschriften NBA

Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2014

In 2014 heeft de Commissie voor de bezwaarschriften 29 keer geadviseerd over de afwikkeling van een ingediend bezwaarschrift. Daarbij is in zes gevallen geadviseerd het bezwaar (deels) gegrond te verklaren. In de overige gevallen was het bezwaar ongegrond dan wel niet-ontvankelijk. 

De Commissie voor de bezwaarschriften heeft in haar adviezen ook enkele leerpunten meegegeven aan de NBA. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Met een eindoordeel is de Raad voor Toezicht afgeweken van het voorstel van de toetsers. Geconstateerd is dat de motivering hiervoor pas tijdens de hoorzit­ting aan het accountantskantoor en de commissie voldoende duidelijk is geworden. Gelet op de verplichting in artikel 3:46 van de Algemene wet bestuurs­recht adviseert de commissie in het vervolg bij afwijken van het voorstel van de toetsers dit ook (duidelijker) in het eindoordeel te motiveren. Hierbij dient duidelijk gemaakt te worden waarom een andere conclusie op zijn plaats is en waarom ook de toetsers met een ander voorstel hadden moeten komen (ECLI:NL:CBB:2009:BI3603).
  • Artikel 5 van de Beleidsregel PE biedt door gebruik van de woorden “in ieder geval” ruimte om ook in andere dan de in artikel 5 genoemde gevallen een ontheffing te verlenen. In een dossier heeft de commis­sie daardoor kunnen adviseren ontheffing te verlenen van de verplichte cursus Beroepsethiek van een accountant in business die zelf de training PKI verzorgde.

Tot slot is gewezen op de toegevoegde waarde van de informele aanpak na ontvangst van een bezwaarschrift.

Download jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2013

In 2013 heeft de Commissie voor de bezwaarschriften 21 keer geadviseerd over de afwikkeling van een ingediend bezwaarschrift. Daarbij is in vijf gevallen geadviseerd het bezwaar (deels) gegrond te verklaren. Uit het jaarverslag blijkt dat in de overige gevallen het bezwaar ongegrond dan wel niet-ontvankelijk was.

De Commissie voor de bezwaarschriften heeft in haar adviezen ook enkele leerpunten meegegeven aan de NBA. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Voor vrijstellingsverzoeken die te laat zijn ingediend geldt een zogenaamde ‘inherente afwijkingsbevoegdheid’. Die is van toepassing als de gevolgen van het niet voldoen aan de PE-plicht onevenredig groot zijn.  Als de betrokkene dit voldoende aannemelijk weet te maken kan worden afgeweken van de geldende indieningstermijn (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht).
  • Bij bezwaren tegen de inhoud van een verordening moet ook de rechtmatigheid van het algemeen verbindend voorschrift beoordeeld worden. Volgens de jurisprudentie kan aan een algemeen verbindend voorschrift alleen verbindende kracht worden ontzegd als de door de betrokken regelgever gemaakte keuzen strijdig zijn met een hogere regeling. Dat geldt ook als geoordeeld wordt dat het voorschrift een toetsing aan algemene rechtsbeginselen niet kan doorstaan, zie ECLI:NL:CBB:2011:BP4812.

Tot slot is gewezen op de toegevoegde waarde van de hoorzitting en de rol die de commissie daarbij speelt.

Download jaarverslag 2013 Commissie voor de bezwaarschriften

Jaarverslag 2012

Download jaarverslag 2012 Commissie voor de bezwaarschriften

Meer informatie

Meer informatie over de Commissie voor de bezwaarschriften is beschikbaar via a.sukkel@nba.nl.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn

Stuur deze pagina door

Naar:

Van:

Bezwaarschriftenprocedure

Annuleren