Publieke sector: zorg

De Zorgsector neemt binnen de publieke sector een aparte plaats in. Er is sprake van een driehoeksrelatie tussen consument, zorgverzekeraar en zorgverlener. Hierbij spelen diverse wettelijke regelingen en toezichthouders een rol. De zorgverzekeringswet (Zvw) is gericht op de zogeheten Zorgmarkt Cure (curatieve zorg). De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is gericht op de Zorgmarkt Care (langdurige zorg). Als toezichthouders zijn te noemen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) en het College Bescherming Persoongegevens (CPB). Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) beheert het verzekeringspakket, de geldfondsen en de financiering van de zorgverzekeraars. De NZa en het CVZ zijn ook bevoegd tot het opstellen van regelgeving, waaronder handleidingen en controleprotocollen.

De zorgverleners (ook wel: zorgaanbieders genoemd) in de Cure en Care sector zijn divers van karakter: van de algemene ziekenhuizen en medisch specialisten tot tandartsen en paramedici, van verzorgingshuizen tot thuiszorginstellingen. Zorginstellingen hebben ook nog te maken met de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Binnen de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is een apart hoofdstuk gewijd aan verslaggevingsregels voor zorginstellingen (RJ 655).

Rol van de NBA
Door de veelheid aan regelgeving en toezichthouders wordt de accountants in de zorgsector geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan controlevoorschriften en -protocollen.
De NBA wil voor de accountants in de zorgsector een adviserende en ondersteunende rol spelen. Enerzijds door het beoordelen van de aanvaardbaarheid en uitvoerbaarheid van controleprotocollen, anderzijds door het als kritisch adviseur optreden bij nieuwe of te wijzigen regelgeving. Accountants moeten niet alleen hun werk goed doen, maar ook goed kunnen doen.

De NBA is agendalid van Coziek, een informeel overlegplatform van accountants in de zorgsector. Ook neemt de NBA deel aan het accountantsoverleg bij de NZa.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: M.J.P. Admiraal RA, tel. 020-3010319, email: m.admiraal@nivra.nl

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn