NBA-handreikingen

Een NBA-handreiking wordt uitgebracht als blijkt dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg op de toepassing van regelgeving in een bepaalde situatie. Hierbij wordt de regelgeving (wetten, verordeningen en nadere voorschriften) in onderling verband geplaatst.

De NBA heeft verschillende handreikingen uitgebracht die accountants nadere aanwijzingen geven over een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep:

Download Praktijkhandreiking 1125 Kwaliteitsbeheersing van assurance-opdrachten in een samenstelpraktijk Download handreiking 1124: Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants NBA-handreiking 1123: Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo-verslagen Handreiking 1122: Gevolgen voor de accountantscontrole van het uitbesteden van taken aan uitvoeringsorganisaties bij decentrale overheden

Handreiking 1121 is nog in concept 

Handreiking 1120: Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen Praktijkhandreiking 1119: Nadere toelichtingen in de controleverklaring Praktijkhandreiking 1118: Het optreden van de accountant in de AVA Praktijkhandreiking 1117: Risicoanalyse accountantscontrole vastgoed Praktijkhandreiking 1116: Controle pensioenfondsen en ontwikkeling levensverwachting Praktijkhandreiking 1115: Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1114: SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1113: Inzage in de controledossiers van de openbaar accountant door de Belastingdienst Praktijkhandreiking 1112: Persoonsgerichte onderzoeken voor Accountants-Administratieconsulenten/registeraccountants Praktijkhandreiking 1111: Onderscheid tussen overige opdrachten enerzijds en assurance- en aan assurance verwante opdrachten anderzijds Praktijkhandreiking 1110: Code Banken: taken interne accountantfunctie en externe accountant Praktijkhandreiking 1109: De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie Praktijkhandreiking 1108: Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Praktijkhandreiking 1107: Declaratieomvang Praktijkhandreiking 1106: Interne roulatie bij niet OOBs Praktijkhandreiking 1105: Het begrip bedrijfsmatig handelen van een accountantskantoor Praktijkhandreiking 1104: De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds Praktijkhandreiking 1103: Accountantsverklaring bij een jaarrekening; praktische aanwijzingen Praktijkhandreiking 1101: De betrokkenheid van de accountant bij inbrengtransacties Handreiking 1000: Speciale overwegingen bij het controleren van financiële instrumenten

Status Praktijkhandreikingen
Een praktijkhandreiking beoogt accountants nadere aanwijzingen te geven ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. Verwacht wordt dat accountants kennis nemen van deze aanwijzingen en deze overwegen voor zover relevant voor de opdracht. Een accountant die deze aanwijzingen niet toepast, moet erop voorbereid zijn om uit te leggen hoe niettemin is voldaan aan de verplichtingen, basisprincipes en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader zijn behandeld in de aanwijzingen. Deze publicatie heeft niet de status van beroepsreglementering.

Oproep
Bent u van mening dat een bepaalde actuele kwestie een praktijkhandreiking behoeft, of is regelgeving omtrent een specifiek onderwerp in NV COS of in overige regelgeving u niet duidelijk? Laat het ons dan weten. U kunt mailen naar: j.th.drupsteen@nba.nl.

Print
Tweet dit Deel dit op LinkedIn